รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5202310011 นางสาวดารารัตน์ บุญธรรม
2 5202310006 นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม
3 5202310054 นางสาวเพ็ญฤดี แซ่ตัน
   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
4 5202310030 นางสาวชนกพร สามทอง
5 5202310033 นางสาวสิรินทรา รอดสุด
   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
6 5202310022 นางสาวกรณ์สิวรรณ์ สังมาสา
7 5102310004 นายจักรกฤษณ์ สีลาภิวัฒน์
8 5202310036 นายจิณณวัตร ภู่พงศ์ประพันธ์
9 5002310059 นายณัฐพล แซ่ส้อ
10 5302320010 นางสาวธนิตา ธนอัญญาพร
11 5202310037 นางสาวนริสรา ตันติวิวัฒน์กุล
12 5302320023 นางสาวนิตยา มาประสม
13 5202310034 นางสาวปวีณา จินดามณี
14 5302320008 นางสาวพรพิไล พรมแก้ว
15 5202310039 นางสาวพรรณชิยา นพสุวรรณ
16 5202310001 นางสาวมยุรี เหมือนบัว
17 5202310023 นางสาววรรณา นารอยี
18 5202310005 นางสาววันทนีย์ เจนสุริยวัฒน์
19 5202320063 นางสาววิไลลักษณ์ ศรีรัตน์
20 5202310025 นางสาวสิริรัฐ อมฤคโชค
21 5302320037 นางสาวอัชณา จันทร์แก้ว
22 4902310016 นายอัสลาม ปาเนาะ
23 5202310019 นางสาวอารดา ยีมะหมัด