รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1 5202110029 นางสาวขนกวรรณ สว่างเพชร
2 5202110035 นางสาวธิดาภา สวาทธรรม
3 5202110002 นางสาวนริศรา ทองเถาว์
4 5202110014 นางสาวปณิตา รัตนบุรี
  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
5 5102110065 นางสาวกนกพร พรหมเพชร
6 5202110027 นายกมลธรรม ไกรเทพ
7 5202110022 นางสาวเกษราภรณ์ มะลิวัลย์
8 5202110020 นายคุณนิธิ จงราบ
9 5202110015 นางสาวฆนรส แสงรัตน์
10 5202110012 นางสาวจรัสพร เรือนคำ
11 5202110004 นางสาวจิราวดี ดำจำนงค์
12 5202110042 นางสาวจุรีรัตน์ จันท์สระ
13 5202110034 นางสาวฉัตรปณสรณ์ สังแก้ว
14 5302120069 นางสาวชฎาทิพย์ พฤษปัญจะ
15 5202110033 นายชาญศักดิ์ โมฬิยสุวรรณ
16 5302120095 นางสาวซาลาม๊ะ ลิมมิตร
17 5312120020 นางสาวณฐมน หาสกุล
18 5202110023 นางสาวณัฐภรณ์ พวงทอง
19 5302120053 นางสาวทัศนียา ทองเส็บ
20 5202110009 นางสาวธัญญารัตน์ ใบระหมาน
21 5302120077 นางสาวนิรมล บุญวิริยะ
22 5202110036 นางสาวนิลาวรรณ ไชยลึก
23 5202110052 นางสาวนุจรี บัวเนี้ยว
24 5302120100 นางสาวปัทมา ชูพล
25 5302120087 นางสาวพรทิพย์ เกื้อคีรี
26 5202110082 นางสาวพิมชนก สูทอก
27 5202110019 นางสาวพิมลอร องอาจ
28 5102120151 นางสาวฟาตีเมาะ เจ๊ะหลง
29 5302120010 นายภัทรพล ทองแก้ว
30 5202110013 นางสาวมลฤดี บัวกิ่ง
31 5202110005 นางสาวมัซนีย์ มายิ
32 5102110024 นางสาวมาริสา โต๊ะหมาด
33 5202110051 นางสาวเมธินี แจ้งศิริ
34 5402110066 นางสาวรอดียา ขะเด
35 5402110064 นางสาวโรฮาณา หนูชูสุข
36 5202110078 นางสาวละไม ยิ่งยวด
37 5302120062 นางสาวเลขา นิยมเดชา
38 5212120034 นางสาววนิดา สุริวงค์
39 5102110075 นางสาววรรณณิศา ร่อนพิบูลย์
40 5202110048 นางสาววรรณิภา ศรีจันทร์
41 5302120011 นางสาววราภรณ์ รักรัตน์
42 5202110041 นายวศิน ทรัพย์เจริญ
43 5202120007 นางสาววันทนีย์ นิลละออ
44 5302120070 นางสาววาสนา หลีเด็น
45 5202110007 นางสาววิภาวดี วรรณโสภณ
46 5202110058 นายศักดิ์นรินทร์ เพ็ญจำรัส
47 5402110118 นางสาวศิริกานต์ รักเกิด
48 5302110019 นางสาวศิรินภา เพ็ชร์เทพ
49 5212120037 นางสาวศิริพร จันทร์หนู
50 5102110107 นางสาวสรัญญา ปราบเภท
51 5202110018 นางสาวสไลลา ชุมคง
52 5202110053 นางสาวสิริน ตั้นซ้าย
53 5402110114 นางสาวสุกัญญา ตะอะด้ำ
54 5212120035 นางสาวสุกัญญา ประสิทธิ์
55 5302120068 นางสาวสุกานดา เบ็ญหมีน
56 5302120017 นางสาวสุดา หมีดหรน
57 5202110028 นางสาวสุดารัตน์ รักแก้ว
58 5202110080 นางสาวสุปราณี หนูทอง
59 5302120097 นางสาวสุภาพร สมประสงค์
60 5302120019 นางสาวสุมนตรี ศรีบุญ
61 5302120067 นางสาวสุวิมล หนูใหม่
62 5102120159 นางสาวเสาวลักษณ์ โยงราช
63 5202110043 นางสาวโสรยา ยูโซะ
64 5312120038 นางสาวหม้าริหยะ เส็นหมาน
65 5202110065 นางสาวหัสนีญา กินตาสัน
66 5312120025 นางสาวไหวเร๊าะ หม่าเหร็ม
67 5312120021 นายอนันต์ สังขวัตร
68 5202110030 นายอนิรุจน์ นับถือบุญ
69 5302120080 นางสาวอรุณลักษณ์ ศุภฤทธิธำรง
70 5302120008 นางสาวอังคณา ศรีเพชร
71 5312120029 นายอาคม หวันเหล็ม
72 5302120065 นางสาวอารียา ทุ่งหว้า