รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5204310039 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขคณะ
2 5204310001 นางสาวนุชรี รักล้วน
3 5204310031 นางสาวพรทิวา รัตนพันธ์
4 5204310047 นางสาวฤดีมาศ ประยืนยง
5 5204310046 นางสาววรรณวิษา สุขเภอ
6 5204310032 นางสาววรรณิสา ทองคีรี
  ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
7 5204310058 นางสาวนารีรัตน์ ค่ายสงคราม
  ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
8 5204310004 นายกฤษณ แซ่เลี้ยว
9 5204310022 นางสาวกาสุมา เจะเงาะ
10 5204310041 นายจักรพันธ์ พรหมแก้ว
11 5204310060 นางสาวจิราภรณ์ มากสวัสดิ์
12 5104010277 นายเจษฎา ไชยบัญดิษฐ
13 5204310054 นายชัชวีร์ วรรณกูล
14 5204310050 นางสาวซันตี นิสัน
15 5204310013 นายณัฐพงศ์ ส่งแก้ว
16 5204310025 นายณัฐวุฒิ มานะกล้า
17 5204310023 นางสาวนาตะชา บูเจะเตะ
18 5204310017 นางสาวนุชดา ดวงมณี
19 5204310012 นายบรรพต เพชรอาวุธ
20 5204310036 นายบุคคอรี นิสัน
21 5104010272 นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองจันทร์แก้ว
22 5104010268 นายภาณุพงศ์ บุตรอีด
23 5204310028 นางสาวมาซีเต๊าะ หมัดชูโชติ
24 5104010276 นายยศภัทร ทองขวัญ
25 5204310019 นายรองฤทธิ์ คงเนียม
26 5204310043 นางสาววาสนา ณ สุวรรณ
27 5204310002 นายศรายุทธ แก่นแก้ว
28 5204310008 นายศรายุทธ มณเฑียรมาศ
29 5204310010 นายศิวะ ดำอำไพ
30 5204310007 นายศุภชัย หนูเศษ
31 5204310014 นายสมโภชน์ อิสระ
32 5204310006 นายสิทธิพร บุญแก้ว
33 5204310024 นางสาวสีตีฝาตีม๊ะ ฝาและ
34 5104010025 นางสาวสุธิสา ชุมแก้ว
35 5204310030 นางสาวสุพรรณี นุ้ยสะ
36 5204310009 นางสาวใหมสุรี สลาหลง
37 5204310051 นางสาวอัจจิมา สาม่าน
38 5204310053 นางสาวอามาลีนา มะสาเมาะ
39 5204310015 นางสาวอุลัยพร เพ็ชรรัตน์