รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

   ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5203010078 นางสาวจีรันดา ลาปีอี
2 5203010091 นางสาวเบญจมาศ กล่อมจันทร์
3 5203010038 นายพรชัย มั่งมี
4 5203010089 นายศตวรรษ พุธร้อย
5 5203010019 นายสุทธิชัย รักจันทร์
   ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
6 5203010104 นางสาวกฤติยาณี ลาภประโยชน์
7 5203010037 นายกฤษณะ ม่วงเปีย
8 5203010100 นายกัมปนาท เพชรชู
9 5203010093 นางสาวจรรยา อินคง
10 5203010062 นายจิรวัฒน์ สุธีรศักดิ์
11 5203010008 นางสาวชลดา เล็งสิทธิ์
12 5203010074 นายชานนท์ รักไทย
13 5203010033 นายชายไทย แสงมณี
14 5203010005 นางสาวชุติมา ประทุมเลิศ
15 5203010003 นางสาวณัฏฐนันท์ สารทนงค์
16 5203010087 นายธนพล จิตตะปาโล
17 5203010047 นายธนวิทย์ แซ่ห้อง
18 5113010108 นายธีรพล วิระธรรมโม
19 5203010072 นายนราชัย บัวชุม
20 5303010068 นายนราชัย ไหมแก้ว
21 5203010086 นายนันทวัชร แก้วทอง
22 5403010037 นายนิติรัฐ เรืองกำเนิด
23 4913010019 นายเนรัญ อูเซ็ง
24 5203010069 นางสาวปานเลขา บัวจันทร์
25 5203010105 นางสาวปิ่นสุดา ใจแผ้ว
26 5203010092 นางสาวปิยวรรณ นพรัตน์
27 5203010073 นายพัฒนพันธุ์ ตรีวัย
28 5113010138 นายฟิตรี ภูริกานต์
29 5313010009 นางสาวภควรรณ อนันต์เศรษฐศิริ
30 5213010022 นายภราดร แก้วอัมพร
31 5203010098 นางสาวภัทรา ไพฑูลย์
32 5203010103 นางสาวมัทรี แก้วสุวรรณ์
33 5203010097 นางสาวยุพาพิน หอมนุ่น
34 5113010010 นายเรวัติ หลำเบ็นสะ
35 5203010023 นางสาวลดาวัลย์ บุญยิ่ง
36 5213010018 นางสาววรรษมล ศรีรัตน์
37 5203010017 นายวรินทร บุญสนิท
38 5213010013 นายวัฒนพงษ์ แก้วหล้า
39 5113010019 นางสาววาสนา คำอ่อน
40 5203010101 นายวิรัตน์ บุญให้
41 5213010005 นายวีรวัฒน์ วงศ์สุนทร
42 5203010032 นางสาวแวอาซีย๊ะ เจ๊ะมามะ
43 5213010006 นายศิษฎา สมิทจิต
44 5113010073 จ.ส.ต.สมบัติ พอดี
45 5203010013 นางสาวสีตีคอรีเย๊าะ บือแน
46 5203010040 นางสาวสุจิตรา ขจัดภัย
47 5213010009 นายสุชิน เพ็ชรรักษ์
48 5213010001 นายสุทธิพงศ์ สว่างพงศ์
49 5203010007 นางสาวสุพรรณี ปานช่วย
50 5203010075 นางสาวสุวาตี มะเซ็ง
51 5203010099 นางสาวโสภิดา บัวแดง
52 5203010024 นายอภิชาติ ชาญประสิทธิ์
53 5213010020 นางสาวอามีหน๊ะ สะมะดู่เก็ม