รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5205110106 นางสาวเจะดารียะห์ เจะซามะ
2 5205110042 นายฐากูร เลิศล้ำไตรภพ
3 5205110013 นายพัฒนา พรหมเทพ
4 5205110094 นางสาวพิชญดา ไกรดิษฐ์
5 5205110016 นายพีรพงศ์ สุกุล
6 5205110060 นายมิตร ไร่พุทธา
7 5205110074 นายศุภชัย ดำทั่ว
8 5205110044 นางสาวสุภาพรรณ เซ่งแก้ว
   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
9 5205110048 นายจักรพงศ์ สาลิฟา
10 5205110098 นางสาวเจะนูรยานี เจะมูซอ
11 5205110058 นางสาวฐิติมา ไกรทอง
12 5205110027 นางสาวพรรณธิภา แดงสว่าง
13 5205110057 นายยุทธการ วงศ์สุภา
14 5205110009 นางสาวอนุสรา ทองกลิ่น
   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
15 5105110014 นายกิตติโชติ คหวิริยะโกศล
16 5205110029 นายคทาวุธ เชี่ยวกุลวิชัย
17 5205110005 นายคธาวุธ ศรีสุเมธาวุปกฤต
18 5205110006 นายจิรวัฒน์ ทองใหญ่
19 5205110011 นายจีรวัฒน์ คำเอียด
20 5205110091 นางสาวเจะรอสนะ เบญสะอุดี
21 5205110087 นางสาวณัฐา โชติธรรมโม
22 5205110055 นายดนุพล ศิริพันธ์
23 5105110018 นายธนาทร ขวัญวาจา
24 5205110076 นางสาวธารารัตน์ ฟุ้งศรีโร
25 5205110109 นายนรพล ประกิจวัฒนากุล
26 5105110013 นายปริญญา โลจนาภิวัฒน์
27 5205110099 นางสาวปวีณอร พรหมณี
28 5205110073 นางสาวปาจรีย์ จันทวงศ์
29 5205110097 นางสาวพัชรา ทองชุมนุม
30 5205110033 นางสาวพัชรีย์ อินทร์แสร์
31 5105110066 นางสาวพิมพ์พิชญ์ อุ่นสอน
32 5205110036 นายภานุศักดิ์ เพชรถึง
33 5105110026 นางสาวมธุรจน์ เอกฐิน
34 5205110026 นางสาวยุวลักษณ์ พันธุสะ
35 5205110077 นางสาวยุวัลตี มะมิน
36 5205110024 นายรัตนพงษ์ แก้วเพชร
37 5205110007 นายวชิระ อังคสุวรรณ
38 5205110022 นางสาววรรณิศา เปาะทองคำ
39 5205110023 นายวาทชัย วัชรเสรีกุล
40 5205110008 นางสาววาทิณี นราวุฒิพันธ์
41 5205110061 นายวิรัช อภิหิรัญวงศ์
42 5205110043 นายวีระพงษ์ กล้างาม
43 5205110120 นางสาวศันสนีย์ รอดปาน
44 5105110100 นายศิริพงศ์ อำมาตี
45 5205110004 นางสาวสุชาวดี แซ่พ่าง
46 5205110015 นายสุรศักดิ์ เส็นหล๊ะ
47 5105110092 นายหัสดินทร์ วงศ์เทพบุตร
48 5105110067 นายอดิศร มณีนิล
49 5205110067 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ทองสุวรรณ
50 5205110112 นางสาวอมราวดี รัตนะ
51 5205110054 นางสาวอรธนิชซ์ ทองนพคุณ
52 5105110072 นายอริยะ มุกดาจารย์
53 5205110086 นายเอกชัย นิมะพันธ์
54 5205110078 นางสาวฮัสนี เร๊ะบิลหมุด