รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1 5202710013 นายสราวุธ ปานท่าดี
   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
2 5202720061 นางสาวกมลรัตน์ พันหญ้า
3 5312720016 นายกรวิทย์ วงศ์สวัสดิ์
4 5312720006 นายกุลนันท์ พิศแลงาม
5 5312720007 นายคมสัน เอียดเรือง
6 5102710014 นางสาวจารุวรรณ ขวัญศรี
7 5312720009 นายชัชพงษ์ สุขวรรณ
8 5202710002 นายธวัชชัย หนูพริก
9 5312720017 นายนพรัตน์ ทองเอก
10 5302720041 นายนพฤทธิ์ ผ่องเส้ง
11 5312720018 นายนภา จันทร์ชุม
12 5302720024 นายนิรุต กองคิด
13 5312720001 นางสาวเบญจวรรณ ประคองจิตร์
14 5302720060 นายประเสริฐ บุญรัศมี
15 5202710001 นางสาวปริศนา ศรีรัตนา
16 5312720014 นายพงศ์ศักดิ์ อักษรพาลี
17 5302720014 นายพงษ์พัฒน์ ช่องแสก
18 5302720025 นายพิชัย คงชนะ
19 5312720029 นายไพซอน หมัดอะดำ
20 5312720020 นายภาณุวัฒน์ แก่นสาร
21 5212720009 นายรุสลัน อาแซ
22 5312720011 ว่าที่ ร.ต.เรืองเกียรติ ลือเสียง
23 5202710003 นายวงศธร เยาวพันธุ์กุล
24 5302720062 นายศราวุฒิ หวังสบู
25 5312720005 นายสมบูรณ์ แซ่เลื่อง
26 5312720030 นายสัจจะ โสระเนตร์
27 5202720023 นายสันติภาพ โสภาพงศ์
28 5302720008 นายสัมฤทธิ์ มากพงศ์
29 5302720070 นางสาวสุปราณี เจ๊ะโส๊ะ