รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)

  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
1 5106010007 นางสาว Siena Ann Cruz
2 5106010043 นายก้าวหน้า สุวรรณกร
3 5207210009 นายเกรียงไกร เจตจำเนียรกุล
4 5106010016 นายดิลก น้อยทับทิม
5 5207210014 นางสาวปรียานุช สุขเจริญ
6 5207210027 นางสาวรีนา เจ๊ะดอเลาะ
7 5207210010 นางสาวสุกัญญา ชูศรีอ่อน
8 5106010056 นายแสงชัย ธีรศานต์วงศ์
9 5207210015 นางสาวอารียะ นิยมเดชา