รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5202610004 นางสาวณัฐนรี ชอบชื่น
2 5202610003 นางสาวณัฐวรรณ พลวัฒน์
3 5202610024 นายธนาวุฒ แซ่ตั้ง
4 5202610012 นางสาวนิภา ดวงสุวรรณ
5 5202610026 นางสาวนูรีดา มะสารู
6 5202610005 นางสาวพรพิมล คงแก้ว
7 5202610013 นางสาวพิมพ์พร จิงวังสะ
8 5202610020 นางสาวสไบทิพย์ ทองไซร้
9 5202610022 นางสาวสรธิดา สุวรรณกาญจน์
   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
10 5102610025 นางสาวกิ่งเพชร ศรีวังแก้ว
11 5302620021 นางสาวซัลวาณี มะมิง
12 5202610034 นายณัฐชา วิริยะพัฒนาธรรม
13 5102610013 ว่าที่ ร.ต. หญิงภัทรวดี คชกาญจน์
14 5002620013 นางสาวรอซือนะ ดาแก
15 5202610009 นายวรวุฒิ ยางตลาด
16 5202610021 นางสาววันทนี รัตนกุล
17 5002610046 นายวุฒิชัย หนูชัยแก้ว
18 5302620001 นางสาวศุภลักษณ์ จีนเมือง
19 5102620006 นางสาวสายวารี หน๊ะสอ
20 5202610010 นางสาวสุภาพร ชมภูพื้น
21 5202610031 นางสาวไหม หะยีเส็น
22 5202610025 นางสาวอนงค์นาถ รัตติโชติ
23 5302620043 นายอภิวิชญ์ แซ่หลี