รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5205210015 นางสาววรรณพร จันทร์เอียด
  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2 5205210014 นางสาวเอลียา หมัดสมัน
  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
3 5205210004 นางสาวจริยา เจริญสุข
4 5205210029 นายฐานันดร์ สุทธิศักดา
5 5205210018 นายธวัชชัย อินทสระ
6 5205210002 นางสาวโสรยา สืบสง
7 5205210012 นายอำพล หลักจิตตโร