รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5202510121 ว่าที่ ร.ต.กิตติภณ อินทรสกุล
2 5202510054 นางสาวกีรติกร สาริคาร
3 5202510094 นางสาวปิยนันท์ แสนเกื้อ
4 5202510039 นางสาวรัฐพร ปภาพันธุ์
   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
5 5202510068 นางสาวนุชนาฏ ผอมเขียว
6 5202510092 นางสาวพิมลพรรณ กิจเจริญเกียรติ
7 5202510145 นายไพสิฐ เสตุวรกาญจน์
8 5202510102 นางสาวภัคธีมา วรเพียรกุล
9 5202510006 นายอดินันท์ เว๊าะบะ
   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
10 5402510005 นางสาวกมลฉัตร เมืองแดง
11 5202510004 นายกอบิฎ เบ็ญหาวัน
12 5102510058 นางสาวกุลวัลย์ เพชรสวัสดิ์
13 5402510048 นางสาวเกศินี ชุมนาค
14 5402510062 นายคุณากร ทองโรจน์
15 5202510016 นางสาวจรินณา วิชาคุณ
16 5402510013 นางสาวจริยา ชูสังราช
17 5202510046 นางสาวจันทิมา ฝันฝา
18 5402510136 นางสาวจิตราวดี ดลหมัน
19 5202510106 นายจิระเดช วรรณวิโรจน์
20 5402510023 นางสาวจีรนันท์ เพ็ชรดวงเดียว
21 5202510093 นายจีระศักดิ์ ทองคำอวน
22 5302520145 นางสาวจุฑารัตน์ ขวัญมุณี
23 5202510082 นางสาวจุฬาลักษณ์ สัมปทาวนิช
24 5302520050 นางสาวเจนจิรา แซ่ตั้ง
25 5202510081 นางสาวฉันทชา ลิขิตเจริญธรรม
26 5002510042 นางสาวชลิดา เลิศธรรมศักดิ์
27 5202510101 นายชาคริต จิตสกุลชัยเดช
28 5202510076 นางสาวซอบารียะห์ สาแม็ง
29 5202510078 นางสาวซาฟียะห์ มะหะมะ
30 5402510032 นางสาวซาลีฮา อาแวเลาะ
31 5202510061 นายซาฮารี เจ๊ะหะ
32 5402510033 นางสาวซีตีนาเดีย อาเร็มคาน
33 5202510125 นางสาวซูไรด๊ะ อาแซ
34 5202510005 นายซูลกีรนัย ปูเตะ
35 5202510132 นางสาวญาสุมินทร์ บัวคง
36 5402510050 นางสาวฐิติณัฐ นพคุณ
37 5302510096 นางสาวณัฎฐธิดา นุเคราะห์ชล
38 5302520058 นายณัฐนนท์ สรรเสริญ
39 5402510015 นางสาวดวงทิพย์ ปิยภาณีกุล
40 5102510021 นายทวน ยกถาวร
41 5302520070 นายทศพร ทองกาวแก้ว
42 5202510018 นายเทวฤทธิ์ วาหะรักษ์
43 5202510053 นายธนพงษ์ แดนพิชิตโชค
44 5402510061 นายธนากร อินทผลา
45 5202510013 นายธนาตย์ บุญเจริญ
46 5302520164 นางสาวธนาพร ประทุมวัลย์
47 5402510083 นางสาวธัญญลักษณ์ แสนะ
48 5402510210 นางสาวนภัสสร พร้อมกิจจานนท์
49 5402510049 นางสาวนันทิดา ชูรอด
50 5302520141 นางสาวนัสริน ดอเลาะ
51 5402510099 นางสาวนาเดีย มะเย็ง
52 5312520005 นางสาวนิตยา รักษ์ด้วง
53 5312520006 นางสาวนิภาวรรณ รักษ์ด้วง
54 5122520125 นายนิล แซ่เฮา
55 5402510027 นางสาวนุชรีย์ สมกำลัง
56 5322520038 นางสาวนุรนี ตาเละปะลาอา
57 5302520101 นางสาวนุรฮายาตี หะมะ
58 5302520148 นางสาวนุสรา ดวงจันทร์
59 5402510230 นางสาวนูรฟาติน บือซา
60 5302520098 นางสาวนูรอัยนี สมาแอ
61 5202510044 นางสาวนูรอาเซียน เปาะดอเลาะ
62 5402510029 นางสาวนูรีซา ยาเซ็ง
63 5302520155 นางสาวนูรือมา มะเกะ
64 5312520013 นางสาวโนรซาฮีดา หะวอ
65 5402510175 นางสาวบุณณดา จันทร์จุไร
66 5202510028 นางสาวบุษบา ลิขิตเจริญธรรม
67 5402510259 นางสาวเบญจรัตน์ ด้วงรัตน์
68 5402510020 นายประเสริฐ แก้วหยด
69 5402510068 นายปรีชา กิ่งดา
70 5302510113 นางสาวปวีณา สวนจันทร์
71 5322520015 นายปวีร์ ยอดนุ่น
72 5302520019 นางสาวปิยนาถ ปานแก้ว
73 5102510022 นางสาวพรนภา พรหมเงิน
74 5302520158 นางสาวพรนภา หนูแดง
75 5302520183 นางสาวพลอยไพลิน บุญวิโรจน์
76 5402510026 นางสาวพักตร์ศิริ คงยง
77 5402510086 นางสาวพัชรีย์ ยีมะหัด
78 5402510073 นางสาวพิมพ์ชนก ปิ่นละมัย
79 5202510025 นางสาวพิมพ์พิไล โชติช่วง
80 5402510096 นางสาวพิไลพร เคล้าดี
81 5322520027 นางสาวมาตีกา กอเม็ง
82 5402510234 นายมุสตอผา ดอแม
83 5402510102 นางสาวเมษา แซ่เลื่อง
84 5402510038 นางสาวเย็นตา ขวัญนิมิตร
85 5102510113 นางสาวรอกีเยาะ แวเดง
86 5302520068 นางสาวรัตนา ผลจันทร์
87 5402510011 นางสาวรุ่งทิวา ทิตพุฒ
88 5302520131 นางสาวรุสนันท์ สามูนิง
89 5302520053 นางสาวรูซมา เจ๊ะเด็ง
90 5202510138 นางสาวลลิดา ละใบสอาด
91 5402510022 นางสาวลลิตา คงบัน
92 5202510073 นายลุกมาน หมันหลี
93 5302520135 นางสาวไลลา แวเจะ
94 5202510131 นายวรจักร คงหนู
95 5202510096 นางสาววรนันท์ ชูช่วย
96 5202510012 นายวรพจน์ แก้วเจริญ
97 5402510219 นางสาววรรณา ศรีสุวรรณ
98 5322520003 นางสาววรรณิสา เกื้อเม่ง
99 5302520114 นายวโรดม แซ่คู
100 5302520120 นายวัชรกิติ เกียรติก้องอาภา
101 5302520123 นายวัฒนา ชนะกุล
102 5402510137 นางสาววันดี ช่วยพริก
103 5202510011 นางสาววันดี ศรีสุข
104 5302520112 นายวิทวัส บุญรัตน์
105 5202520140 นางสาววิภาดา คำหล้าทราย
106 5402510071 นางสาววิภาวรรณ มูลหอม
107 5402510006 นางสาววิยะดา แสงจันทร์
108 5202510020 นายวีระยุทธ จิตรขวัญ
109 5402510052 นางสาวศรัณยา วงศ์ษาคำ
110 5402510059 นางสาวศศิธร ช่วยดิษฐ
111 5302520024 นางสาวศศิประภา เอียดดำ
112 5102510127 นางสาวศิริลักษณ์ แนะนวล
113 5202510059 นางสาวศิริวรรณ เหตุทอง
114 5402510004 นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
115 5402510176 นางสาวศุภวรรณ สุขทอง
116 5402510017 นายศุภศิษฎ์ ดำมี
117 5402510014 นายสิทธิชัย ท่ามติ้น
118 5402510089 นางสาวสิริมา บุณยะวันตัง
119 5402510090 นางสาวสุดารัตน์ บุณยะวันตัง
120 5202510032 นางสาวสุนีย์ เพ็ชรสวัสดิ์
121 5402510051 นางสาวสุภาวดี รองวัง
122 5202510091 นางสาวสุมา บินหมัด
123 5402510025 นางสาวเสาวลักษณ์ คำธร
124 5302520065 นายโสรัจ รุ่งเรือง
125 5102510011 นายอนุชา ศรีสมปอง
126 5402510028 นายอนุสรณ์ ศรีหมาน
127 5402510116 นางสาวอนุสรา ยุดา
128 5322520033 นางสาวอนุสรา อ้นศรีวงศ์
129 5202520164 นายอภินันท์ วันกฤษณา
130 5202510024 นายอภิสิทธิ์ ดำดี
131 5402510205 นางสาวอมรรัตน์ แก้วกลับ
132 5402510019 นางสาวอมรรัตน์ วัฒนา
133 5202510113 นางสาวอมาวดี วงศ์ฐิติกร
134 5402510173 นางสาวอรวรรณ คล้ายสมบัติ
135 5202510019 นางสาวอริศรา พฤกษ์ฎากรณ์
136 5202510062 นางสาวอลีนา เหมรา
137 5402510221 นางสาวอังคณา ทับทิมทอง
138 5402510232 นายอับดุลบาซิก มูสอ
139 5202510008 นายอับดุลฮากิม สาและ
140 5402510085 นางสาวอัลมาร์ มิหนา
141 5302520015 นางสาวอาคิรา บาซอ
142 5302520034 นางสาวอาซาเม๊าะ ตาบาชา
143 5302510053 นางสาวอาซียะห์ มะมิง
144 5402510223 นางสาวอาทิตยา บิลยะแม
145 5402510120 นางสาวอารดา เอียดฤทธิ์
146 5202510133 นางสาวเอมวิภา แซ่เบ้
147 5202510141 นางสาวไอยลดา หมินหมัน
148 5202510007 นายฮาซัน อาแว
149 5202510023 นางสาวฮามีดะห์ กามา