รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

  ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5208010043 นางสาวกฤตยา บางเตียว
2 5208010075 นางสาวธนัญชภัคย์ ชินโชติวรานนท์
3 5208010051 นายปพิชญา เรืองศรี
4 5208010037 นางสาวปริยานุช เทพเกื้อ
5 5208010011 นางสาวสุวดี ศรีสมบูรณ์
6 5208010044 นางสาวอนุศรา เอ่งฉ้วน
  ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
7 5208010028 นายพงศธร ภูวพัฒน์
  ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
8 5108010045 นางสาวกนกกานท์ สันหมะ
9 5208010050 นายกฤษณพงศ์ วาจาสุจริต
10 5208010013 นายกันตพงศ์ มโนสถาพร
11 5208010070 นายขจรศักดิ์ พรมแสงรัตน์
12 5208010076 นายครองพล จินดาพล
13 5208010067 นายเฉลิมพล สกุลวศิน
14 5208010040 นางสาวณราทิพย์ มีศิริ
15 5208010092 นางสาวณัฐพัชร์ อภิลักขิตสมัย
16 5208010048 นางสาวเด่นนภา สุขสวัสดิ์
17 5208010007 นางสาวธนัฎฐา จุลภักดิ์
18 5208010024 นางสาวน้องรัก อาดำ
19 5208010038 นางสาวนิตยาพร กิจสถาพรไพศาล
20 5208010034 นางสาวนุสรา แซ่ว่อง
21 5008010018 นายบรรณภพ อยู่เกตุ
22 5208010065 นางสาวปริญา ลันสุชีพ
23 5208010047 นายพัชรวลัย ขวัญใจ
24 5108010090 นางสาวพัชรียา รัตนภูมิ
25 5108010092 นางสาวพันธ์ทิชา ศรประสิทธิ์
26 5008010081 นางสาวพิไลพร ผอมไชยแก้ว
27 5208010036 นายไพสิฐ โกศลสำนึก
28 5208010042 นางสาวภัสราวรรณ ศิริพันธ์
29 5208010006 นายรัชกาล ไชยศิริ
30 5208010022 นางสาวรัตนาภรณ์ ชมภูแสง
31 5208010025 นางสาวสุนีรัตน์ แซ่เจา
32 5208010035 นางสาวสุภาพร แซ่หว่อง
33 5208010018 นางสาวสุภาวดี รักหมอ
34 5208010032 นายอนุวัฒน์ อิ่มทั่ว
35 5208010058 นายอภิสิทธิ์ เพ็ชรทอง
36 5108010044 นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุวรรณ
37 5208010009 นายอับดุสสลาม หวังโสะ
38 5208010019 นางสาวอารีย์ ด้วงเสน
39 5208010064 นางสาวไอศิกา จ่ายวานิชย์