รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
1 5207310006 นางสาวจารุภา แซ่ชิว
2 5207310008 นางสาวชุติมา พุฒซ้อน
3 5207310009 นางสาวปิยพรรณ ศีรษะเพชร
4 5207310004 นางสาวภัณฑิรา ศุภภากร
5 5207310002 นางสาวลลิตา สงเคราะห์
6 5207310003 นางสาวลัดดาวรรณ พุทธกูล
7 5106110008 นายองอาจ แซ่เฉิน