รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

  ปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5202210002 นายอดิศักดิ์ สังยาหยา
  ปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2 5202210019 นางสาวกาญจนา ชูแก้ว
3 5202210067 นางสาวปรารถนา จันทราทิตย์
4 5202210039 นางสาวพรปวีณ์ พูลประภัย
5 5202210003 นางสาวยีหรา มามุ
6 5202210043 นายสิทธิเดช รัชตสุนทราภรณ์
  ปริญญาบัญชีบัณฑิต
7 5202210069 นางสาวกนกกาญจน์ ยอดสุวรรณ
8 5202210011 นางสาวกนกวรรณ เชื้อนาคา
9 5402210105 นางสาวกนกวรรณ อาวุธเพชร
10 5302220043 นางสาวกมลชนก บุญพิทักษ์
11 5302210121 นางสาวกมลรัตน์ ทองเพิ่ม
12 5402210231 นางสาวกัลมาณี ลือแบซา
13 5312220001 นางสาวกิตติมา ถานะสุวรรณ
14 5402210082 นางสาวกีรติ คำเพ็ง
15 5402210240 นางสาวคอลีย๊ะ หมานเหม
16 5202210017 นางสาวจตุพร สงเคราะห์
17 5402210080 นางสาวจรรยาภรณ์ สุขสวัสดิ์
18 5202210054 นางสาวจันจิรา คงดี
19 5402210223 นางสาวจันทรา เหตุโดย
20 5402210140 นางสาวจาริณี กิ้มไซ้
21 5402210057 นางสาวจารุวรรณ หมุนจำนงค์
22 5312220025 นางสาวจิณณณัฏฐ์ เกลี้ยงแก้ว
23 5302220099 นางสาวจิดาภา จิระรัตน์
24 5312220005 นางสาวจิตสุภา ปานมุณี
25 5302220118 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิ์มาก
26 5402210055 นางสาวจิรารัตน์ ทองรักษ์
27 5402210002 นางสาวจิราวรรณ หวันเศษ
28 5402210069 นางสาวจุฑารัตน์ พูลสมบัติ
29 5002210009 นางสาวเจนจิรา นวลเจริญ
30 5322220039 นางสาวชฎาภรณ์ ช่วยอุดม
31 5202210021 นางสาวชนกนาถ เทพจิตต์
32 5402210036 นางสาวชนิดา โปทาหนัก
33 5402210131 นางสาวชลธิชา จันทร์เพ็ญ
34 5312220048 นางสาวซัยดานี หลงนิเล๊าะ
35 5402210146 นางสาวซารียา หวันหนิ
36 5202210066 นางสาวญาดา ชินพงษ์
37 5302220051 นางสาวณัฐกานต์ จันทร์บุรี
38 5402210052 นางสาวณัฐสุดา เหลืองเกียรติคุณ
39 5402210092 นางสาวทัศนียา ศรีบุญชม
40 5202210042 นางสาวธัญสุดา ลิ่มสถาพร
41 5202210034 นายธันยา ขาวรักษา
42 5402210016 นางสาวธารทิพา ยอดทอง
43 5312220023 นางสาวธาริตา หมานสะยะ
44 5202210040 นางสาวธิดารัตน์ ปสันน์สิริคุณ
45 5312220054 นางสาวธิตาพร เพ็งจันทร์
46 5322220088 นางสาวนูรีซัน รามันห์
47 5202210068 นางสาวนูรียา สือแต
48 5102220123 นางสาวเบญญาภา มาลากุลต๊ะ
49 5402210104 นางสาวปนัดดา โมลี
50 5312220034 นางสาวปวริศา ฆังคัสโร
51 5402210065 นางสาวปัทมา แก้วก่อเกื้อ
52 5202210038 นางสาวปัทมา ไชยชนะ
53 5312220003 นางสาวปูริดา แก้วดี
54 5102210016 นางสาวพรพิมล พรหมเงิน
55 5202210006 นางสาวพัณนิภา ทำนากล้า
56 5312220015 นางสาวพุฒธิดา บัวทองเกื้อ
57 5402210079 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ศรีชัย
58 5312220042 นางสาวฟารีด๊ะ อิดิ้ง
59 5202210012 นางสาวภรทิพย์ แกล้วกล้า
60 5402210056 นางสาวภัทราวดี รัตนขวัญ
61 5312220046 นางสาวมนัญญา อ่อนแก้ว
62 5202210029 นางสาวมลิณี โต๊ะมาเส็ม
63 5402210053 นางสาวมินตา ปรากฎผล
64 5402210211 นายมูซานี สันสาหัด
65 5312220004 นางสาวยุภาวรรณ แซ่อึ่ง
66 5322220016 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีสุขมาก
67 5322220059 นางสาวรานี เทศเขร็ม
68 5202210033 นางสาวริสนา ยุดา
69 5322220071 นางสาวโรซมานี สะนิ
70 5402210194 นางสาวฤทัยรัตน์ เพชรเกื้อ
71 5402210001 นางสาววนาลี ชุมช่วย
72 5402210074 นางสาววนิดา สุระกำแหง
73 5312220037 นางสาววรรณวิสา บุญแก้ว
74 5312220036 นางสาววรรทิพย์ สุวรรณ
75 5402210157 นางสาววรัญญา เกตุเกลี้ยง
76 5402210109 นางสาววัลยา ปราบปรี
77 5202210020 นางสาววิกานดา จิตรหลัง
78 5202210052 นางสาววิภาวรรณ ศรีเรืองรัตน์
79 5312220027 นางสาววิรัตติการ มุนีกุล
80 5402210008 นางสาววิไลวรรณ สีสุข
81 5402210012 นายศตวรรษ อั้นทอง
82 5322220079 นายศรัณยู จันทร์เทพ
83 5402210085 นางสาวศราวดี แวววงษ์
84 5402210017 นางสาวศิรารัตน์ สุดหาญ
85 5322220050 นางสาวศิริพร ทับเพชร
86 5402210022 นางสาวศุทธินี ทองชุม
87 5402210078 นางสาวโศรยา พรหมมี
88 5312220039 นางสาวสมใจ คงนิล
89 5402210147 นางสาวสารภี วิเชียรชม
90 5402210108 นางสาวสาวิตรี ศรีรักษา
91 5312220029 นางสาวสิริกุล กาหลง
92 5202210023 นางสาวสุคีย์ระติ รักไทย
93 5322220031 นางสาวสุชาดา เบ็ญโส๊ะ
94 5202210018 นางสาวสุดารัตน์ ขยันการ
95 5402210072 นางสาวสุธิชา สระมุณี
96 5102210002 นางสาวสุนันทา แสงแก้ว
97 5402210032 นางสาวสุนิจชา ผากาเกตุ
98 5322220063 นางสาวสุนิษา ชื่นชม
99 5202210041 นางสาวสุปรีดา วรรณรัตน์
100 5402210094 นางสาวสุพิชชา เกตุทอง
101 5322220101 นางสาวสุภัสสร ศักแสงโสภา
102 5402210059 นางสาวสุภัสสรา ชัยภักดี
103 5312220026 นางสาวสุภาพร แก้วงาม
104 5312220028 นางสาวสุภาพร จันทะภาโส
105 5402210150 นายสุรเชษฐ์ หนูเชียร
106 5302220008 นางสาวสุรีรัตน์ อินทองมาก
107 5322220072 นางสาวสุไรยา สุหลง
108 5402210132 นางสาวสุวรรณเกษา ชูเกื้อ
109 5312220041 นางสาวสุวรรณา เก็มเบ็ญหมาด
110 5512210034 นางเสาวลักษณ์ ธีรสมบูรณ์กุล
111 5402210137 นางสาวโสรยา เต่งทิ้ง
112 5312220058 นางสาวอมรทิพย์ สุกใส
113 5202210009 นางสาวอมรรัตน์ อักษรไทย
114 5402210021 นางสาวอรนุช บัวศรี
115 5402210093 นางสาวอรอุมา ดิสระมุณี
116 5302220097 นางสาวอังศุมา ดินแดง
117 5312220022 นางสาวอาซี แก้วกาลดี
118 5402210038 นายอาทิตย์ รุ่งเลิศสกุลหรู
119 5402210151 นายเอกราช อุปการแก้ว