รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

  รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1
5104010123
นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณยุหะ
2
5104010240
นายทัตตเดช จินดาไส
3
5104010126
นายธวัฒชัย พรมเต็ม
4
5104010124
นายธันยากร ตุดเกื้อ
5
5104010313
นายนันทวุธ รัตนพันธ์
6
5104010190
นายวินัย สุวรรณมณี
7
5104010140
นายสมศักดิ์ หนูรอด
  รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
8
5104010156
นายณรงค์ชัย ส้องสง
9
5104010225
นายตรีโรจน์ ธนโชติดิลกกุล
10
5104010138
นางสาวบุหลัน หนูหนุด
11
5104010131
นายปฐมพงค์ เลิศมงคลรัตนา
12
5104010139
นางสาวรัตนา แซ่หลี
13
5104010232
นางสาววันใหม่ ชีชำนาญ
14
5104010306
นางสาวอธิษฐาน สุวรรณพนัง
   รัฐศาสตรบัณฑิต 
15
5104010176
นางสาวกนกวรรณ อังโชติพันธุ์
16
4904010212
นายกิติศักดิ์ สงคง
17
5104010173
นายคณาศักดิ์ ถีระวงศ์
18
5104010181
นางสาวจิตรลดา พงษ์ศิริ
19
5104010310
นางสาวจิรารัตน์ เพชรชี
20
5104010132
นางสาวเจนจิรา รอดริน
21
5104010136
นางสาวฉันทนา หวะหวอ
22
5104010161
นางสาวชลี คงเย็น
23
5004010191
นายชาญณรงค์ บุญมาก
24
5104010327
นายชาญวิทย์ บุญนิ่ง
25
5104010180
นายซำซูดิง ยามูสนอ
26
5104010218
นางสาวซูวายดะ สาเมาะ
27
5104010151
นายฑิฆัมพร แก้วหนู
28
5004010216
นายณัฐวุฒิ ทองประดับ
29
5004010268
นายธนาวุธ จันทรัตน์
30
5104010212
นายธรรมรัตน์ มีกุล
31
5104010191
นางสาวธราภรณ์ ทิพแก้ว
32
5004010168
นายธิติบดี วงศ์สุวรรณ
33
5104010226
นายธิติพนธ์ ไชยเทพ
34
5004010236
นายธีรศักดิ์ วิจิตรมะลิ
35
5104010231
นางสาวนาดีย์ลา สะมะแอ
36
5104010177
นายปฐมพงศ์ ศรีเกษม
37
5104010213
นางสาวปวีณา รักเกื้อ
38
5104010204
นายปางเทพ ชาตรี
39
5104010179
นายปิติ การันสันติ
40
5104010210
นางสาวปิยวรรรณ ไฝ่สังข์
41
5104010334
นายพบสกานต์ บุญสุข
42
4904010296
นายพีรพงษ์ เซะสะแม
43
5104010309
นายภราดร สุนทรเต็ม
44
5004010301
นายภาณุพงศ์ วิศัลยาตระกูลกิจ
45
5104010158
นายมะนาเซ ดอเลาะเซ็ง
46
5004010164
นายมาโนช ชุ่มชื่น
47
5104010194
นางสาวมาริสา จิตรตรง
48
5104010160
นางสาวมาเรียม ดาเด๊ะ
49
4904010034
นางสาวมาสีเต๊าะห์ แซมะเด็ง
50
4904010290
นายรัฐชาติ มุสิกะชัย
51
5104010142
นายรุสลัน ดาหะแมง
52
5104010134
นางสาวรูฮานา เตะเหร็ม
53
5104010198
นางสาวเรวดี สุวรรณวงค์
54
5104010133
นางสาววรรณา เลาะหมัน
55
5104010135
นางสาววิภา หวันแหละ
56
5104010143
นายสมเกียรติ วรรณกลัด
57
5104010228
นายสมยศ วิใจ
58
5104010221
นายสหภูมิ ถาวรจิตต์
59
5104010196
นายสุธิภาส กิ้มนวน
60
5104010207
นางสาวสุนิษา แก้วเสถียร
61
5104010206
นางสาวสุนิสา หมีชุม
62
5104010186
นางสาวสุภาพร พันธชิต
63
5104010314
นางสาวสุภาวดี มานก
64
5104010193
นางสาวสุภาวดี รัตนคามินี
65
5104010338
นายสุริยา โตะนาฮุน
66
5104010144
นายอนันต์ แม่กอง
67
5104010159
นางสาวอนีสเฟีย สมะแอ
68
5004010213
นายอนุวัฒน์ วุ่นดี
69
5104010184
นายอภิชิต ซินหลิว
70
5104010187
นายอรรถชัย สาโหต
71
5104010197
นายอัครเดช เทพเดชา
72
5104010146
นางสาวอัซนะ มะดิเยาะ
73
5104010211
นางสาวอัฐภิญญา ดามาลี
74
5104010150
นายอาลิสมันต์ เจ๊ะบองอ
75
5104010137
นางสาวอาอีฉ๊ะ หละอะด้ำ