รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1
5104010015
นายชานนท์ วิสุทธิชานนท์
2
5104010055
นางสาวนิฟาร์ติน นิลละเอสงฆ์
3
5104010101
นางสาวนูรุลา เปาะกือนิ
4
5104010148
นายสิทธิชัย เนื่องชู
5
5104010062
นางสาวเสาวลักษณ์ สว่างศรี
  รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
6
5104010100
นางสาวนูรีฮะ ยามา
7
5104010008
นางสาวภาวิณา เกลี้ยงประไพ
8
5104010014
นางสาวอรุณรัตน์ พงศ์ประยูร
   รัฐศาสตรบัณฑิต
9
5104010336
นายกมลเทพ รุ่งพรหม
10
5104010072
นายกลยุทธ ก๊กใหญ่
11
5104010039
นายจักรินทร์ คงนุรัตน์
12
5104010010
นางสาวจันธิรา ยะมณี
13
5104010107
นางสาวจิรวรรณ หนูงาม
14
5104010076
นางสาวจิราภรณ์ ทองเนียม
15
5104010057
นางสาวชลินันท์ ไกรเทพ
16
5204110020
นายชารีฟ ดาเด๊ะ
17
5104010154
นางสาวทิพวรรณ มีจันทร์
18
5104010012
นายธวัชชัย ผดุงวิทย์วัฒนา
19
5104010041
นางสาวธิญาดา บิลยะแม
20
5104010037
นางสาวน้องนุช บินหมัด
21
5104010019
นายนิธิ สุภาชัยกิจ
22
5104010110
นางสาวนูรีซ๊ะ หมะอะ
23
5104010130
นางสาวปัทมา ตาดทอง
24
5104010009
นางสาวปาริชาติ ดาซามิ
25
5104010070
นางสาวปิยะนุช บัวอินทร์
26
5004010027
นายพชรพล ชูงาน
27
5104010047
นางสาวภัทรฐ์ธิฌุษา อินทสุวรรณ
28
4904010051
นางสาวภัสรา บัวอนนท์
29
5104010036
นายมะรอฟี มอลอ
30
5104010323
นางสาวมัสนี รอแม
31
5004010056
นายยอดยิ่ง ชุมชาติ
32
5104010040
นางสาวรพีพรรณ ใจสงัด
33
5104010335
นางสาวรวิวรรณ หมัดอาหลี
34
5104010162
นายรุสตัน สือแปอิง
35
5104010060
นายวัฒนา ไซยกุล
36
5104010033
นายวิทวัช ซ้ายชูจีน
37
5104010056
นางสาววิลัยลักษณ์ นัดวิลัย
38
5104010085
นายวุฒิพงษ์ ทองสองยอด
39
5104010029
นางสาวศรีวิมล สกุลดิษฐ
40
5104010088
นายสมมารถ ยาหวา
41
5104010032
นายสิทธิชัย ชูโตชนะ
42
5104010018
นายสิทธิพงศ์ บัวเกลี้ยง
43
5104010332
นางสาวสุจินดา สันเต๊ะ
44
5104010052
นางสาวสุชารัตน์ จันทร์ดำ
45
5104010089
นางสาวสุนิตย์สา ผันนะโร
46
5104010005
นางสาวสุพรรณี เกสรินทร์
47
5104010071
นายอนัส ดาเด๊ะ
48
5104010330
นายอภิสิทธิ์ หงษ์บิน
49
5104010087
นายอับดอณ บ่ายศรี
50
5104010102
นางสาวอายูนี ไทยสนิท
51
5204110024
นางสาวอารีวรรณ สะมะแอ
52
5104010026
นายอิบรอเฮง กูวิง
53
5104010035
นายฮาซัน มะยี
54
5104010061
นางสาวฮีดายะ เหร็บราเย็น