รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1
5319350011
นางสาวจิราภรณ์ สังข์แก้ว
2
5219350006
นางสาวทิพวรรณ ขัตติยะวรรณ
3
5319350019
นางสาวมาลี สังข์แก้ว
4
5219350008
นางสาวลดาวัลย์ จันทร์มณี
5
5219350005
นางสุพัตรา บุญยฤทธิ์