รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1
5319150001
นางสาวกนิฐาภรณ์ เขียวเอียด
2
5119150009
นางสาวจิราพร เปี้ยสินธุ
3
5319150009
นายจีระยุทธ ปิยะชนกวงศ์
4
4919150019
นางสาวฐิติกานต์ ศิริจันทร์
5
5319150014
นางสาวฐิติชญกาน ศิริรังษี
6
5219150005
นางสาวนุชรีย์ ขวัญแก้ว
7
5119150010
นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์
8
5319150006
นายปิยะณัฐ พุ่มดอกไม้
9
5319150003
นางพันธวดี นิลวิลัย
10
4919150026
นายมะฮาสดี มะจะ
11
5319150010
นางสาวมัตติกา รักขพันธ์
12
5319150007
นางสาวมุจลินทร์ อยู่พร้อม
13
5119150023
นางสุธาสินี จำดวง
14
4919150021
นางสาวอจลา ดำรงฤทธิ์
15
5319150004
นางสาวอภัสรา ไชยา
16
5319150013
นางสาวอังคนางค์ นวลจำรัส
17
5319150008
นางสาวอารียา หวังนุรักษ์