รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

  บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1
5102310018
นางสาวอมรรัตน์ เด่นวัฒนา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
2
5102310029
นายพีรพัฒน์ แดงคง
  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
3
5202320043
นางสาวกนิษฐา ยอสิน
4
5302320004
นางสาวกรรณิการ์ พรหมชัยศรี
5
5202310051
นายกรินทร์ ปัญญาอิ่นแก้ว
6
5302320025
นายกิตติศักดิ์ อุไรกุล
7
5302320035
นางสาวจันทนา ทองชมพูนุช
8
5302320003
นางสาวจิตสุภา ดำจูด
9
5302320032
นางสาวจิรพร พรรณราย
10
5202320040
นางสาวจิรภา อินทร์ปราบ
11
4902310002
นางสาวจีรนุช แสงกุล
12
5202310050
นางสาวเจษฎาภรณ์ ลิ่มมังกูร
13
5102310053
นางสาวณัฏฐณิชา นุ้ยคดี
14
5102310038
นายดนรอสัก หมัดเหม
15
5102310020
นางสาวทิพยาภรณ์ สงวนชิต
16
5302320017
นางสาวธิดาพร สายสุณี
17
5302320027
นางสาวนาฏยา ถึงเจริญ
18
5102310036
นางสาวนาริสา รัตนพันธ์
19
5102310021
นางสาวน้ำอ้อย สุโสะ
20
5102320080
นายปฐมพงศ์ ศรีดนุเดช
21
5102310012
นางสาวปนัดดา ขาวบาง
22
5102310013
นางสาวปรารถนา รักดี
23
5002310005
นางสาวปริชาติ แข็งแรง
24
5002320003
นางสาวปาริฉัตร ฉิมรักษ์
25
5302320045
นางสาวพรทิพย์ นุ้ยพูล
26
5102310002
นางสาวมลวิสา รุ่งเรืองพันธ์
27
5102310009
นางสาวมาเรียม หลีหนู
28
5202320017
นางสาวรอจีด่า บิลหมัดอีน
29
5302320041
นางสาวละมัยพร คงเพ็ง
30
5002310058
นางสาววรรณวิศา หนูชุม
31
5302320026
นางสาววันวิสาข์ หนูแก้ว
32
5302320002
นางสาววิชชุดา ชุมแก้ว
33
5302320022
นางสาววิไล วุ่นหนู
34
5302320001
นางสาวศิริพร ชัยศิริ
35
5202310008
นางสาวสุภาพรรณ แซ่ตั้ง
36
5102310022
นางสาวสุรีย์พร ดวงรอดเรือง
37
5302320034
นางสาวสุวดี มากชุมนุม
38
5102310003
นายอติชาต แซ่หลี
39
5102310033
นางสาวอนงค์เนตร อนุกูล
40
5302320044
นางสาวอภิญญา ขุนหีด
41
5302320024
นายอรุณกร บินหม้าหลี
42
5202320035
นางสาวอังคณา สีทองแก้ว
43
5202320038
นางสาวอารีย์ กาเส็มส๊ะ
44
5102310045
นางสาวอุษา ควรเลี้ยง
45
5202320028
นายเอกชัย เพ็งจันทร์