รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1
5202110067
นายกฤษฏ์ สุวรรณสมบัติ
2
5102110048
นางสาวภาวินี บุญมี
3
5102110022
นางสาวสุกัญญา มามะ
4
5102110044
นางสาวอภิศุมา พัฒโณ
  บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
5
5102110020
นางสาวกัสมา หมัดอาดัม
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
6
5102110090
นางสาวกรรณิการ์ อำภา
7
5102120122
นางสาวกัญญา ฮะยีตำมะลัง
8
5102110030
นางสาวกัลยรัตน์ บุญชัด
9
5302120076
นางสาวกาญจนา เชียะคง
10
5102110056
นางสาวเกศสุดา อุตส่าห์
11
5302120051
นางสาวแก้วกาญจน์ คงหน่อ
12
5302120043
นางสาวขนิษฐา เหมโก
13
5202120055
นางสาวขาสมานิง แวอูเซ็ง
14
5102110042
นายคันลอง คชวงค์
15
4902110063
นายฆนาพงศ์ อุบล
16
5302120042
นางสาวจิระภา คงฤทธิ์
17
5102110039
นางสาวจีรนันท์ ติงหงะ
18
5302120054
นางสาวจีราภรณ์ ขวัญดำ
19
5102110016
นายชนะชัย แซ่ลิ่ว
20
5102110103
นางสาวชลดา และเหล็ม
21
5102110043
นางสาวเชิดชุรี เฑียรมณี
22
5102110031
นางสาวซูมัยนี เจะเตะ
23
5002110018
นายซูเรียฟารา มาแน
24
4802110065
นายซูลฟัดลัน ดือเลาะ
25
5312120004
นางสาวญาณิศา ดวงมาลา
26
5202120098
นางสาวฐิฑิมา ศาสนาอภิชาติ
27
5102110085
นางสาวณภัทร์สนันท์ สมพลวัฒนา
28
5312120010
นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมน้ำดำ
29
5102110029
นางสาวณัฏฐณิชา ยะรัง
30
5102110100
นางสาวณัฐกานต์ กาวชู
31
5212120024
นายณัฐวุฒิ เทพฉิม
32
5302120003
นางสาวถนอมสิน แก้วเสน
33
5102110017
นายทรงวุฒิ เต็มยอด
34
5302120040
นางสาวธนวรรณ ชัยมุล
35
5102110066
นางสาวธิราพร เด็นศิริ
36
5302120016
นางสาวนริศรา กัญจนิตานนท์
37
5002110033
นางสาวนวลอนงค์ คงศรีเจริญ
38
5102110081
นางสาวนิตยา นิพลนาม
39
5102110093
นางสาวนิสรีน แวหะยี
40
5312120001
นางสาวนิอาซีกีน ยูโซะ
41
5312120034
นางสาวเนตรนภา ต้วมศรี
42
5102110010
นางสาวเนรัญชลา โรจน์ทนงค์
43
5102110070
นายปฏิวัตร แก้วนพรัตน์
44
5102110028
นางสาวปวีณา มาหลง
45
5302120002
นางสาวปิยรัตน์ สิงห์อินทร์
46
5102110008
นางสาวปิยาภรณ์ คงพันธ์ทะระ
47
5302120012
นางสาวผกาวรรณ รุ่งเรือง
48
5102110089
นางสาวพยุดา ใจดี
49
5102110051
นางสาวพัชรินทร์ ยางทอง
50
5102120135
นายพินิต จันทพัฒน์
51
5302120055
นายไพรัช แซ่ลี
52
5202120111
นางสาวภิญญดา จิตเที่ยง
53
5202120110
นางสาวมนธิดา ชัยภูมิ
54
5302120094
นางสาวมยุรา ยะทิ้ง
55
5202120107
นางสาวมลฑิรา พูลทรัพย์
56
5312120005
นายยะโกบ หมาดจามัง
57
4902110073
นายยุทธศักดิ์ รักสนิท
58
5202120108
นางสาวรดาณัฏฐ์ ศิริพจนาวรรณ
59
5102120043
นางสาวรสสุคนธ์ ทองสองแก้ว
60
5202120097
นางสาวรอฮานา มะมิง
61
5302120048
นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วโชติรุ่ง
62
5302120033
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์แก้ว
63
5202120010
นางสาวรินรภัทร์ วิชชุ
64
5102110049
นายรุ่งโรจน์ เรืองขนาบ
65
5102110040
นางสาวรุสนานี มะแซ
66
5102110002
นางสาวรูสนีห์ สอระมัน
67
5302120036
นางสาวลีซา หลง
68
4802110077
นางสาววชิราภรณ์ แก้วพึงบุญ
69
5102110109
นางสาววนิดา ปานเพชร
70
5002110032
นางสาววรนุช กอพูนพัฒน์
71
5202120113
นางสาววรรณิภา สอดส่อง
72
5302120014
นางสาววรรณิษา พุมนวล
73
5202120079
นางสาววิภาวี จันเอียด
74
5302120029
นางสาววิไลวรรณ บุญสุข
75
5302120018
นางสาววิศณีย์ เรืองติก
76
5212120026
นายแวรุสลัน ตาเยะ
77
5102110068
นางสาวศิรินทิพย์ ขำตรี
78
5302120013
นางสาวศิรินภรณ์ ชูศรีพรหม
79
5312120003
นางสาวสปิน๊ะ สมะดอเล๊าะ
80
5312120022
นางสวรรยา สุประทุม
81
5302120024
นางสาวสินีพรรณ คงจันทร์
82
5302120066
นางสาวสุจิตตรา ไชยโยธา
83
5102110101
นางสาวสุธรรดา สังข์อนันต์
84
5302120023
นางสาวสุธีรา หลงพรหม
85
5302120015
นางสาวสุภาภรณ์ ชีวพิทักษ์ผล
86
5202120094
นายสุรศักดิ์ บันลือพงศ์เจริญ
87
5102110033
นางสาวสุรัสวดี มณีวรรณ
88
5202120106
นางสาวสุไลดา สาเหาะ
89
5102110021
นางสาวเสาวลักษณ์ แทนโป
90
5302120006
นางสาวโสรนี สุหลง
91
5102110047
นางสาวอทิตยา รองสวัสดิ์
92
5102110041
นายอธิชัย แก้วนุ้ย
93
5102110025
นายอนันต์ ตาเย๊ะ
94
5102110060
นายอนุรักษ์ ท้ายห้วน
95
5302120022
นางสาวอรพรรณ คงอิน
96
5302120052
นางสาวอรวรา ทนงาน
97
5002120154
นายอัฐพล รัตน์ชู
98
5102110013
นายอัมรอน ขุนสมาน
99
5312120035
นางสาวอามีเน๊าะ สะดี
100
5102110097
นางสาวอารีนา ขาเร็ง
101
4902110096
นางสาวอิศรา เปาะซา
102
5102120089
นายเอนก ทองชุม
103
5302120031
นายฮาเรส เซะ