รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

  รัฐศาสตรบัณฑิต
1
5104010259
นางสาวกาญจนา ธรรมเดช
2
5104010256
นางสาวเกษรา เพ็ชราการ
3
5104010285
นางสาวคอมซัน ดือเฮะ
4
5104010275
นางสาวจรรยา สีสมอ่อน
5
5104010253
นายทศวร เทพอรัญ
6
5104010263
นายธนัสถา ไชยสวัสดิ์
7
5104010287
นายนิติศาสตร์ จิระพันธ์
8
5104010241
นางสาวเบญจวรรณ ณรงค์กูล
9
5104010247
นายพงศธร เคลือบแก้ว
10
5104010265
นายวุฒิพงศ์ วัณโร
11
5104010244
นายศรนุวัฒน์ อวะภาค
12
5104010257
นางสาวศิริขวัญ อินทร์แก้ว
13
5104010267
นายสากล ทองแดง
14
5104010242
นางสาวอารยา จันทกาญจน์
15
5104010248
นายเอกชัย ภาชโน