รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

  นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1
5113010046
นายธีรภัทร วิชญวรนันท์
2
5113010007
นายนพดล แก้วพระอินทร์
3
5113010059
นายวาริทธิ์ธร ขาวผ่อง
  นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
4
5113010074
นางพรศรี บุญสม
5
5113010039
นางสาวสุธิดา จิรายุกุล
6
5113010032
นางสาวสุภาวดี ไชยเอียด
7
5113010051
นายฮุซเซ็น หล๊ะเส็น
  นิติศาสตรบัณฑิต
8
5113010047
นายจรส ศรีสุรักษ์
9
5113010033
นางสาวชนนิกานต์ สิริคณาภรณ์
10
5113010037
นายชยธร ทองขาว
11
5113010052
นายชานนท์ แสะอาหลี
12
5113010116
นายฐาวิกรณ์ ดีลา
13
5113010111
นายณรงฤทธิ์ มากแก้ว
14
5113010048
นายณัฐชา ดุลเจริญ
15
5113010136
นายณัฐพงศ์ อินเม้
16
5113010035
นางสาวดวงดาว ดาราย้อย
17
5113010054
นายทศพล ราชแก้ว
18
5113010014
นายธรณินท์ กิ้มตั้น
19
5113010057
นายธวัชชัย ขุนทอง
20
5113010042
นายธีระยุทธ เส้งซิ้ว
21
5113010126
นางสาวนลินภัสร์ พูลเกษมชญากิตต์
22
5113010109
นายนำพล สร้างเสริมพันธุ์
23
5113010072
ส.ต.ท.นิทัศน์ วุ่นดี
24
5113010122
นายประยูร แซ่จัง
25
5113010134
นางสาวปวีณา กาสิกา
26
5013010061
นางสาวภาวิณี พัฒทอง
27
5113010132
นายมนตรี สนิทมัจโร
28
5113010075
นางสาวลิยานา เจะมะ
29
5113010125
นายวรากร ทองเจริญ
30
5113010031
นายวราธร บุญปาสะ
31
5013010047
นายวัชรินทร์ อินทกาญจน์
32
5113010140
นางสาวศิริพร ปานเจี้ยง
33
5113010106
นางสาวศิริพร ศรีประสิทธิ์
34
5113010112
นายศุภมงคล ธารพระจันทร์
35
5113010038
นางสาวโศรยา ทับทอง
36
5113010113
นายสรายุทธ์ ลิ่มรัตนะกุล
37
5113010118
นายสิทธิพงศ์ รัษฎาเพ็ชร
38
5113010101
นางสาวสุภาพร ศรีสวัสดิ์
39
5113010105
นายสุริยะ โจ้งทอง
40
5113010028
นายแสนพล ศรีสุวรรณโณ
41
5113010050
นายอดิศร เพ็งหมาน
42
5113010036
นายอนุรักษ์ เลิศล้ำ
43
5113010104
นางสาวอ้อมทิพย์ หนูดำ
44
5113010071
นางสาวอาริยา หมัดหลี
45
5113010045
นายอาลีฟ ดอเล๊าะ
46
5113010130
นางสาวอาอีสะห์ ยะเอะ
47
5113010077
นายอิบรอหีม เดชอรัญ
48
5113010009
นางสาวฮามีดะฮ์ เหมรา