รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1
5105110016
นายพัทธดนย์ รัตนะ
2
5105110082
นายสุรทิน พัฒนวงศ์ไทย
3
5105110079
นางสาวอุไร จิตต์หลัง
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
4
5105110019
นางสาวกชกร มลจินดา
5
5105110104
นางสาวกัญญาณัฐ จันตุลา
6
5105110056
นายคณิกรณ์ เส็นหมุด
7
5105110055
นางสาวชลินัน บุญกาญจน์
8
5105110051
นายชิตพล สะอาดดี
9
5105110063
นางสาวซาลีนา สาและ
10
5005110091
นางสาวธณัฐฐา ตันตสุทธิกุล
11
5005110041
นายธนวัตถ์ รอดเข็ม
12
5105110039
นางสาวธิดา แอหลัง
13
5105110030
นายธีรนันต์ พฤกษพงศ์
14
5005110082
นายธีรพงษ์ ลิ่มเฮง
15
5105110021
นางสาวนวรัตน์ สุระกำแหง
16
5105110095
นางสาวโนรียะห์ อาแว
17
5105110077
นางสาวบุณฑริกา ริยาพันธ์
18
5105110010
นายปฐมพงศ์ รัตนรัตน์
19
5105110078
นายปรัชญา ลิ่มดำรงศิริกูล
20
5105110011
นายปริวัตร ปังหลีเส็น
21
5105110020
นางสาวพรลักษณ์ แซ่ตัน
22
5105110074
นางสาวพิมพ์ทิพย์ ปานสง
23
5105110029
นางสาวพิมพิชญ์ ห้องเลี่ยง
24
5105110048
นางสาวพิราวรรณ องอาจ
25
5105110012
นางสาวพิรีพรรณ สุทธิรักษาวงศ์
26
5105110094
นายมนตรี วีรวงศ์วิวัฒน์
27
5105110069
นางสาวรอซีด๊ะ แอเดช
28
5105110098
นางสาวรอซีดะห์ รือสะ
29
5105110009
นางสาววนิดา หลำเบ็ญสะ
30
5105110024
นายวัชรพล วงศ์ชนะ
31
5105110058
นายศรัณยู เหมวัชรสุวรรณ
32
5105110084
นางสาวศิริวรรณ์ คงมาก
33
5105110008
นางสาวสุรัยญา อุสมา
34
5105110050
นายสุริยา เพิ่มพุก
35
5105110060
นายอภินันท์ พรหมทรัพย์
36
5105110054
นางสาวอมรรัตน์ หวานดี
37
5105110064
นายอับดุลรอยะ เงาะ