รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

  บริหารธุรกิจบัณฑิต
1
5102710020
นางสาวกมลรัตน์ โสระเนตร์
2
5302720001
นายจักรพงศ์ กาญจนา
3
5102710009
นายเจษฎา วงษสนิท
4
5302720023
นายชนม์ไท รุยอ่อน
5
5302720017
นายชวลิต รักเรือง
6
5302720044
นายชัยวัฒน์ เวชสิทธิ์
7
5102710008
นายชิดตพงษ์ อ่อนตำ
8
5312720025
นางสาวดวงใจ หนูเทพ
9
5212720001
นายถวัลย์ พวงงาม
10
5102710012
นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง
11
5302720018
นายธนานันท์ ณ นคร
12
5302720033
นางสาวธัญชนก รักพรหม
13
5302720038
นายธีรพงษ์ อภิปุญโญ
14
5102720007
นางสาวนิตยา ทองเพ็ง
15
5102710002
นายนิรันดร แก้วกล้า
16
5102710018
นางสาวบุษกร สุวรรณโณ
17
5102710024
นายประกฤษณ์ จองปัญญาเลิศ
18
5102710010
นายไพศาล หมานเส็น
19
5102710001
นายภานุพันธ์ ตุลยกุล
20
5302720053
นายมานะ บัวแก้ว
21
5102710005
นายรณชัย ไพจิตจินดา
22
5302720034
นายรณรงค์ เพชรสังฆาต
23
5302720007
นายรพีพัฒน์ บุญศิริ
24
5212720003
นายรัตตชัย บัวเพชร
25
5102710027
นายวรเทพ จันทรัตน์
26
5212720008
นายวรศักดิ์ อักษรดำ
27
5302720037
นายวันชนะ นาคสุวรรณ
28
5302720022
นายวีระสิทธิ์ กำปัตตา
29
5302720020
นายวุฒิพันธ์ ผู้ภักดี
30
5302720048
นางสาวศิรินารถ แซ่ลี้
31
5302720002
นายศุภวัฒน์ สาระพงศ์
32
5302720016
นายสมชาติ โยชุม
33
5302720047
นายสรศักดิ์ เยี่ยมศิริ
34
5302720006
นายสันติพงศ์ เหล็กเพ็ชร
35
5302720030
นายสิทธิกร โสมะนะวัฒน์
36
5212720005
นางสาวสุดา รัตนประพันธ์
37
5302720054
นายสุรศักดิ์ หนูสุด
38
5212720013
นายโสภณ มรสุบ
39
5302720039
นายอนุสรณ์ อาหวัง
40
5302720021
นายอโนชา กุลมาตย์
41
5302720015
นายอรุณ ปานนิล
42
5312720024
นายอลิส พงศ์ดารา
43
5212720007
นายอาสมัน สะมาแฮ