รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1
5102610005
นางสาวกมลทิพย์ อุตสาห์ปัน
   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
2
5102610008
นางสาวพิชาภัค บุญสนอง
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
3
5102610015
นางสาวกมลรัฐ สมถวิล
4
5302620041
นางสาวกรองแก้ว แก้วนิล
5
5302620034
นางสาวกัญญาพัชร เพ็ชรจำเนียร
6
5302620037
นางสาวกาญจนา สายเปียง
7
5302620057
นางสาวคารีน่า ชูสวัสดิ์
8
5302620022
นางสาวจันจิรา เพชรกลาย
9
5302620010
นางสาวจันทิมา กลิ่นสุวรรณ
10
5302620036
นางสาวจิรารัตน์ หึงษาชู
11
5302620011
นางสาวจิราวรรณ คำมณี
12
5302620049
นางสาวจุติมา เหล็มปาน
13
5302620006
นางสาวจุรีลักษ์ ไชยชนะ
14
5302620055
นางสาวชนม์นิภา ตายะ
15
5302620054
นางสาวซูรัยดา ละโตะนอ
16
5302620008
นางสาวซูไลณี เจ๊ะโด
17
5102610004
นางสาวเดียนา ชอบงาม
18
5102610024
นายธนาคม ตั้งสิริตระกูล
19
5302620050
นางสาวนัทฐิยา เทพสุวรรณ
20
5102610021
นางสาวนาซีตะ เจ๊ะนะ
21
5302620018
นางสาวนุชนาถ สโมสร
22
5302620016
นางสาวเบญจวรรณ มะลิวรรณ
23
5102610014
นายปิยะ วรรณชาติ
24
5302620013
นางสาวพัชรินทร์ พิณทะมะโณ
25
5302620044
นางสาวพาตีเมาะห์ กูเต๊ะ
26
5202620008
นางสาวพิมพ์ทิพย์ ย่องจีน
27
5302620056
นางสาวพิมพ์นิภา หลีเจริญ
28
5302620014
นางสาวฟาตีเมาะห์ อาแว
29
5302620026
นายภูเบต สุราฤทธิ์
30
4902610057
นางสาวมารียัม โต๊ะสาเระ
31
5302620015
นางสาวมูรนา สามะ
32
4702610023
นางสาวเมทินี จิสวัสดิ์
33
5302620028
นางสาวยาวารี ลือบาน๊ะ
34
5302620039
นางสาวรัตนา ตินิสัยสกุล
35
5302620038
นางสาวรีนา สะอะ
36
5102610023
นางสาวรุ่งฤดี ศรีเมือง
37
5302620019
นางสาวละมุล คชกาญจน์
38
5102610019
นางสาวลีนา เจะสามะ
39
5302620042
นางสาววจิรา ชูเงิน
40
5302620029
นางสาววีริฒิตา มามะ
41
5302620007
นางสาวสตรีรัตน์ ก้องเกียรติชัย
42
5302620017
นางสาวสมฤดี ศรีเมือง
43
5302620004
นางสาวสมหญิง พันธ์สวัสดิ์
44
5302620040
นางสาวสมาภรณ์ แหล่หมัน
45
5302620030
นางสาวสรารัตน์ มุสิกะ
46
5102610020
นางสาวสายชล บำรุงนาม
47
5302620027
นางสาวสุกัญญา มุสิกะ
48
5302620012
นางสาวสุกัญญา สัมพันธชิต
49
5302620020
นางสาวสุนิษา สุขสบาย
50
5302620025
นางสาวสุนิสา มาลากาญจน์
51
5102610007
นางสาวสุไนนา ดือเร๊ะ
52
5202620009
นางสาวสุปราณี ปราบคช
53
5302620003
นางสาวสุพัตตรา ธนะสาร
54
5302620047
นายสุรชัย จันทร์แก้วหนู
55
5102610016
นางสาวสุรางคณา กิ้มอั้น
56
5302620048
นางสาวหัฐญา หมวดมณี
57
5302620033
นางสาวอรสา ยาพันธ์
58
5302620009
นางสาวอลิสา รอดเมือง
59
5302620045
นางสาวอัสนี วาแม
60
5302620023
นางสาวเอนี อาลี