รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

   วิทยาศาสตรบัณฑิต
1
5205210027
นายซัมรี มามะ
2
5205210022
นางสาวปทิตตา ตันวีนุกูล
3
5205210024
นางสาวภัทรมน จันทนะ
4
5205210021
นายวันดี ชรารัตน์
5
5205210023
นายอนุชาติ แซ่เฮ้ง
6
5205210028
นางสาวอัสมารอ กาซอ
7
5205210030
นางสาวฮาลีเมาะ ยูโซะ