รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1
5419250032
นางสาวกนกวรรณ กันยะติ
2
5319250229
นางสาวกนกวรรณ จุลฉีด
3
5419250010
นางสาวกมลชนก อินชัย
4
5419250021
นางสาวกรรณิการ์ โต๊ะล๊ะ
5
5419250060
นางสาวกัญจนา คชศิริ
6
5419250051
นางกันยามาศ มีขาว
7
5419250158
นางสาวกาญจนา หมัดอาดำ
8
5419250163
นางสาวกาญจนี ทองดีวรกุล
9
5419250126
นายการียา เมาะอะ
10
5419250102
นายกิตติ มุสอ
11
5419250026
ว่าที่ ร.ต.กิตติ อินทกรณ์
12
5419250186
นายกิติพงษ์ แหน่งสกูล
13
5419250132
นางสาวเกษร จิอิ
14
5319250175
นายไกรสร เอียดเนตร
15
5419250062
นางสาวขอรีอ๊ะ หมัดอะดัม
16
5319250216
นายคฑาวุธ ดำช่วย
17
5419250133
นางสาวคอลีฟะฮ์ หมิดเส็น
18
5319250250
นางสาวคอลีเยาะ วานิ
19
5419250178
นายจักรพล บัวมาศ
20
5319250235
นางสาวจันทร์ศิมา เกิดสวัสดิ์
21
5419250012
นางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก
22
5419250005
นางสาวจามรี บุรีศรี
23
5419250108
นางสาวจาริยา ศิริปาชะนะ
24
5319250239
นางสาวจาริวัฒน์ อภิจิตต์ดำรง
25
5419250092
นายจารุ ดำแก้ว
26
5319250207
นางสาวจารุวรรณ ปูปินตา
27
5319250241
นางสาวจิรนันท์ อย่าเหล๊าะ
28
5419250123
นางสาวจิรวรรณ แก้วขวัญทอง
29
5419250044
นางจิรโสภา ชื่นนคร
30
5419250070
นางสาวจุติพร คงสุวรรณ
31
5319250222
นางสาวจุรีรัตน์ แก้วมรกฏ
32
5319250139
นางสาวจุรีรัตน์ จันทร์ศรี
33
5419250181
นางสาวจุไรพร ผดุง
34
5319250226
นางสาวจุฬาลักษณ์ ด้วนขำ
35
5419250022
นางสาวเจริญขวัญ สุวรรณบรรดิษฐ์
36
5419250081
นายเจริญวิทย์ ชูเชิด
37
5419250040
นายเจษฎา กอและ
38
5319250218
นางสาวเจ๊ะอำร๊ะ โดงกูล
39
5419250024
นางสาวชญานิษฐ์ บุพโก
40
5419250130
นางชเนตตี เพชรรัตน์
41
5419250191
นางสาวชรินทร์ทร ไชยแดง
42
5419250196
นางสาวชิดชนก สวัสดิ์ผดุงกิจ
43
5419250011
นางสาวชุติกาญจน์ สัตย์ชัย
44
5419250135
นางสาวชุติมา แก้ววิเชียร
45
5419250029
นางสาวชุติมา พรหมทวด
46
5319250219
นางสาวซีตีมาเรียม หีมมะ
47
5319250244
นางสาวซูนีตา บือซา
48
5419250137
นายณฐกานต์ หนักทอง
49
5319250200
นางสาวณณัฐศิกา โภชนาหาร
50
5419250071
นายณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ
51
5419250172
นางณัฏฐ์ลิชา ปานเมือง
52
5319250138
นายณัฐกร ไพบูลย์พันธ์
53
5419250201
นางสาวณัฐณัฏฐ์ สิริบูรณการ
54
5419250054
นางดวงใจ แก้วกล
55
5419250008
นางดวงตา พูลสวัสดิ์
56
5419250139
นางสาวดวงพร การะเกตุ
57
5419250125
นางสาวดวงพร นามหาญ
58
5419250150
นางสาวดวงฤทัย ไชยจารีย์
59
5419250037
นางสาวดัชนี อินทร์ธนู
60
5319250168
นางสาวดิศรารัตน์ สาชะสะโรจน์
61
5319250196
นางสาวตวงพร ลีวานิชย์
62
5419250004
นางสาวไตรทิพ ประชุมรัตน์
63
5419250124
นางสาวทวิชา สังข์บริสุทธิ์
64
5319250221
นางสาวทิตยา โทสิทธิ์
65
5419250204
นางทิพย์วรรณ สุขราช
66
5419250160
นางสาวทิพวรรณ์ หนูคง
67
5419250014
นางสาวธนวรรณ สัตถาผล
68
5419250134
นางสาวธมกร มาบัว
69
5419250110
นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง
70
5319250206
นายธฤตภัทรตะวัน อรุณทอง
71
5419250118
นายธวัช ส่งเจริญ
72
5419250053
นายธวัฒน์ชัย บัวเนียม
73
5419250031
นางสาวธัญลักษณ์ เภามี
74
5419250190
นางสาวธาราณัฏฐ์ ช่วยคงทอง
75
5419250082
นางสาวธารารัตน์ พรายพรรณ
76
5419250107
นางสาวธิดา คู่มณี
77
5419250147
นางสาวธิดารัตน์ จันทร์อ่อน
78
5419250035
นางสาวธีรวรรณ หมู่เก็ม
79
5419250169
นายธีระวัฒน์ ขุนเสฐ
80
5419250039
นางสาวธีรารัตน์ แก้วทองราช
81
5419250086
นางสาวนรีกุล บุญรัตนังพุฒ
82
5419250175
นายนเรศ รื่นเริง
83
5419250116
นางสาวนฤมล เจริญพิทักษ์
84
5419250096
นางสาวนฤมล ดลแลหมัน
85
5419250066
นางสาวนฤมล นวนไหม
86
5319250215
นางสาวนันท์นภัส เพชรคง
87
5319250198
นางสาวนันทนา เก็มเด็น
88
5419250025
นางสาวนันทิกา เบ็ญหมาน
89
5419250045
ว่าที่ ร.ต. หญิงนันทิมา ขะเดหรี
90
5319250234
นางสาวน้ำฝน จตุวิเทศ
91
5419250162
นางสาวนิตยา ตะอะด้ำ
92
5419250166
นางสาวนูรไอนี มะลี
93
5419250076
นางสาวนูรฮายาตี ดือราแม
94
5419250087
นางสาวนูรีย๊ะ อิศภาคย์
95
5419250094
นางสาวบุญนิรันดร์ บุญเจริญ
96
5419250127
นางสาวบุหลัน ก้อเด็ม
97
5419250146
นางสาวบุหลัน คงสุวรรณ์
98
5419250200
นายปกรณ์กิจ ผลพิบูลย์
99
5419250165
นางสาวปณิตา ชอบหวาน
100
5419250198
นายประสม คงสุขแก้ว
101
5319250232
นายปริญญา บุญตามช่วย
102
5419250091
นางสาวปรียา คงจัน
103
5419250187
นางสาวปรียาภรณ์ ตะบองเพชร
104
5419250106
นางสาวปัทมา เหล๊าะโต๊ะหมัน
105
5419250083
นางสาวปิยฉัตร ช่วยดี
106
5319250243
นางสาวปิยนุช กลิ่นพิทักษ์
107
5319250146
นางสาวปิยวรรณ สุขะวัลลิ
108
5419250159
นางสาวปุณยาพร วงศ์พุทธรักษา
109
5319250184
นางสาวปุณิกา มโนวรณ์
110
5319250191
นางสาวเปรมยุดา กาญจนจันทร์
111
5319250209
นางสาวผกายรุ่ง เพ็ชรรัตน์
112
5419250038
นางสาวฝาอีซ๊ะ มะเซง
113
5319250228
นางสาวพรทิพย์ ชุมแก้ว
114
5419250194
นางสาวพิมปภากร บัวคง
115
5419250013
นางสาวเพ็ญนภา ทองเพชร
116
5419250073
นางสาวฟาฎีละ จิตภาค
117
5419250090
นางสาวฟารีดา หมันสะเด็น
118
5419250105
นางสาวภัทธิรา วุ่นซิ้ว
119
5419250068
นางสาวภัทรอนงค์ คงช่วย
120
5419250115
นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์ภู่
121
5419250015
นางสาวภาวิณี มุสิกรังศรี
122
5419250093
นางสาวมณีรัตน์ โหมดสง่า
123
5419250120
นายมนตรี รัตนจิตตภิญโญ
124
5319250204
นายมนะ ทองนุ่น
125
5419250052
นางมลฑา ฆังรัตนะ
126
5419250034
นางสาวมลทิรา รัตนชัย
127
5319250166
นางสาวมลฤดี สองเมืองหนู
128
5419250161
นางสาวมัชรี ชุมทอง
129
5419250047
นางสาวมัลลิกา เพชรชุม
130
5419250079
นายมานิตย์ จันทรจิตร
131
5419250074
นางสาวมารีย๊ะ จันทวดี
132
5419250077
นางสาวมิลลาร์ หากมุสา
133
5419250057
นางสาวมิอะ หมุดตะเหล็บ
134
5419250193
นางสาวมีนา หมัดอะดัม
135
5419250131
นางสาวมีนา อิตัน
136
5419250001
นางสาวมูรณี เย็ง
137
5419250109
นางสาวยาวารี คาร์เง็ง
138
5419250084
นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ
139
5419250019
นางสาวยุวดี พรหมมา
140
5419250075
นางสาวยุสมานี นาปาเลน
141
5419250058
นางสาวเยาวดี หะหวัง
142
5319250170
นางสาวรอฮานา อยู่ดี
143
5319250214
นางสาวรอฮานี มาหามะสะ
144
5419250202
นางรอฮานี แมเราะ
145
5419250042
นางสาวระพีพร ไชยมงคล
146
5419250007
นางสาวรัตน์วิภา ขุนเพ็ชร์
147
5419250046
นางรัตนา กายรัตน์
148
5419250089
นางรัตนา เพชรมณี
149
5319250169
นายราชัย หลำขุน
150
5419250129
นายริฎวาน มะสัน
151
5419250018
นางสาวรุ่งนภา พูลผล
152
5419250002
นางสาวรุ่งเรือง รัญเพ็ชร
153
5319250224
นางสาวรุสนา แซะอามา
154
5419250189
นางสาวโรสมีนี ขะเด
155
5419250100
นางสาวละฎีฟ๊ะ หมีดหรน
156
5319250165
นางสาววรรณภา บัวแก้ว
157
5419250111
นางสาววรรณวิษา แซ่สือ
158
5319250201
นางสาววรรณา พูลสวัสดิ์
159
5419250143
นางสาววราภรณ์ วงศ์จินดา
160
5419250003
นางสาววราภรณ์ เอกอินทร์
161
5419250016
นายวสันต์ สุวรรณราช
162
5419250119
นายวัชรพงษ์ หวันสมาน
163
5419250080
นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ
164
5319250199
นางสาววันวิสา แสดงมณี
165
5419250192
นางสาววัลญา ไหมมะหาด
166
5419250088
นางสาววาฟ๊ะ หมัดส่าแหล๊ะ
167
5419250104
นางวิไลลักษณ์ หมัดชะบูรณ์
168
5419250203
นายวิศวชาติ การดี
169
5419250030
นายวีรศักดิ์ กาสังข์
170
5419250023
นายวีระยุทธ เมืองทรัพย์
171
5419250197
นายวีระวัฒน์ จันทะบุตร์
172
5419250149
ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สุขแก้ว
173
5419250117
นางสาวศศิธร สุขแก้ว
174
5419250063
นางสาวศศิภา บุญสิทธิ์
175
5419250182
นางสาวศศิวิมล กาญจนะ
176
5419250173
นายศิตวิทย์ ราชดี
177
5319250220
นางสาวศิรินทิพย์ ศิริ
178
5419250006
นางสาวศิรินภา เนียมสอาด
179
5319250211
นางสาวศิริพร ขุนปราบ
180
5419250157
นางสาวศิริพร ชื่นชม
181
5419250055
นางสาวศุทธินี คงสม
182
5419250145
นางสาวโศรยา อิสอปุเต๊ะ
183
5419250064
นางสาวสนธยา แสงอ่อน
184
5319250171
นางสาวสมฤดี สุวรรณสังข์
185
5419250142
นางสาวสยามล นวลแก้ว
186
5419250103
นางสาวสร้อยหยก แซ่ลิ้ง
187
5419250043
นางสาวสรียา หลังยาหน่าย
188
5319250181
นางสาวสโรชา กลีบโกมุท
189
5419250195
ว่าที่ ร.ต. หญิงสวัสดี อินทกาล
190
5319250205
นางสาวสายสุริยา บุญรัศมี
191
5419250174
นายสายัณห์ ช่วยทอง
192
5419250114
นางสาวสาริณี บิลร่าหีม
193
5419250121
นางสาวสิรินาถ แก้วกุล
194
5319250194
นางสาวสุกัญญา มหามะ
195
5419250017
นางสาวสุกัญญา เวทยา
196
5419250028
นางสุกัญญา อ่อนประชู
197
5319250190
นางสาวสุจารี กาญจนจันทร์
198
5319250212
นางสาวสุชาฎา เหล็มนุ้ย
199
5419250183
นางสาวสุณิสา สือแม็ง
200
5419250098
นางสุณีญา เจ๊ะสัน
201
5419250049
นางสาวสุทธิรัตน์ ศรีไชย
202
5419250036
นางสาวสุนิยา มูเก็ม
203
5419250085
นางสาวสุโนทยา เพ็ชรกาฬ
204
5419250155
นางสาวสุพรรณี ดำแป้น
205
5419250009
นางสาวสุภาวดี จันทร์วงศ์
206
5419250072
นางสาวสุมาลี แสงเกตุ
207
5419250048
นายสุรกิจ ศิริน้อย
208
5419250144
นางสาวสุราณี แวสามะ
209
5319250180
นางสาวเสาวนีย์ ขลิบหิรัญ
210
5419250167
นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
211
5419250151
นางสาวแสงแข ห่อทอง
212
5319250203
นางสาวองค์อร เกื้อกูล
213
5419250078
นายอดิสรณ์ โต๊ะมะสะหัด
214
5419250027
นางสาวอภิชญา หมะอุ
215
5419250141
นางสาวอมรรัตน์ หว่าหลำ
216
5319250197
นางสาวอรนงค์ จิตรตรง
217
5419250188
นางสาวอรสา ทิพย์ดนตรี
218
5419250153
นางสาวอรอุมา ชอบหวาน
219
5419250128
นางสาวอะกีดะฮ์ บิลอะหลี
220
5319250195
นายอับดุลเลาะ มะดีเยาะ
221
5419250099
นางสาวอัสนีย์ หมานเบ็ญหีม
222
5419250148
นางสาวอัสนีย์ อุมาจิ
223
5419250059
นางสาวอานีต้า ขะเด
224
5419250136
นางสาวอุไรวรรณ บุญเนือง
225
5419250112
นางสาวฮากีมา อับดุลมานัล
226
5419250113
นางสาวฮาซานา รงค์รัตน์
227
5419250097
นางสาวฮานาดี มะตีไม่