รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  บริหารธุรกิจบัณฑิต
1
5102510069
นางสาวกนกกาญจน์ ทองเส้ง
2
5102510038
นางสาวกนกพร นะภิบาล
3
5312520018
นายกฤษดา รัสมะโน
4
5302520006
นางสาวกันตีนา อูมา
5
5302520128
นางสาวกาญจนา คล้ายมณี
6
5102510013
นางสาวกาญจนา ยีมะเหร็บ
7
5302520090
นางสาวกาญจนา สาแมบากอ
8
5102510063
นางสาวกาญจนา หลีนิ่ง
9
5322520012
นางสาวกามารียะห์ รอยิง
10
5202520131
นางสาวกาสตูรี วาเย๊ะ
11
5202520045
นางสาวกูอัสมาวาตี ต่วนเด็ง
12
5102510044
นางสาวเกวลิน สร้อยสะอาด
13
5312520008
นางสาวเกศินี แซ่ซัง
14
5102510124
นางสาวขวัญนภา ทุมวัน
15
5302520004
นางสาวจณิสตา ทิพย์อักษร
16
5302520035
นางสาวจตุพร ศรีพรประเสริฐ
17
5302520140
นางสาวจรรยา อารีหมาน
18
5302520096
นางสาวจรินทร์ดาว เขี้ยวแก้ว
19
5102510035
นางสาวจารุวรรณ จันดำ
20
5302520066
นางสาวจิตรานุช ช่วยดู
21
5212520009
นางสาวจุฑาภรณ์ จันพูล
22
5202520011
นางสาวจุฑามาศ สมคิด
23
5302520159
นางสาวชไมพร จันพรม
24
5102510012
นางสาวชัชญา เมืองจีน
25
5202520149
นายชัยวุฒิ รัตนวงศาโรจน์
26
5102510043
นางสาวชาติรส ใจบุญ
27
5202520163
นางสาวชุติลักษณ์ สาเล๊ะ
28
5102510078
นายเชวง จงธนพิมาน
29
5302520117
นางสาวซากีนา วัฒนา
30
5302520013
นางสาวซากีล่า กาซา
31
5302520175
นางสาวซารีนา อาสากำแหง
32
5302520043
นางสาวซารีปะห์ มามะ
33
5302520023
นางสาวซาเราะห์ ฤทธิหมุน
34
5102510061
นางสาวซุรญานา มะเย็ง
35
5202520160
นางสาวซูรายา อูเซ็ง
36
5302520105
นางสาวซูไรดา หะยีมูหิ
37
5302520115
นายซูลคีพลี แวดีแม
38
5302520094
นางสาวญาวียา ปูเตะ
39
5112520055
นางสาวฐิติรัตน์ หมานบุญ
40
5302520055
นางสาวณัจติญา อักษรแก้ว
41
5302520057
นายณัฐพล ใหม่สวัสดิ์
42
5202520150
นางสาวเดียน่า สาลีมี
43
5212520011
นางสาวทิตติยาวรรณ ปิยะพงศ์ไพศาลกุล
44
5302520002
นางสาวทิวาพร คงดี
45
5302520045
นางสาวทิวาพร แดงขาว
46
5302520031
นายธนพล เสียงสกุลไทย
47
5302520085
นายธรณ์เทพ จุฑาชีวนันท์
48
5302520046
นายธวัชชัย ทองศิริ
49
5322520034
นางสาวธารารัตน์ บุญกาญจน์
50
5102510131
นางสาวธิดารัตน์ จิตรหลัง
51
5302520087
นางสาวธิดารัตน์ หนูขุ้ย
52
5102510064
นายธีรวุฒิ เหลืองอ่อน
53
5202520015
นางสาวนันทกาน น้อยสังข์ดำ
54
5302520153
นางสาวนัสรียา ตาเละ
55
5302520079
นางสาวนากียะ สมะอุง
56
5302520156
นางสาวนิซง อาเย๊าะแซ
57
5302520154
นางสาวนิรอพิอะร์ เจะเด็ง
58
5212520028
นางสาวนูชรี อีซอ
59
5302520150
นางสาวนูรีดา บินดาโอ๊ะ
60
5302520091
นางสาวนูรีดาห์ ยียูโซะ
61
5302520020
ว่าที่ ร.ต. หญิงเนตรชนก ชายเพ็ชร
62
5302520181
นายปรเมศวร์ สุขรัตน์
63
5102510101
นางสาวประภาพรรณ รสิตานนท์
64
5302520032
นายประยสย์ นุ่มนาม
65
5302520165
นายปราโมทย์ คำแสนหมื่น
66
5312520019
นางสาวปรียานุช วงศ์งาม
67
5302520102
นางสาวปัทมา รัตนพันธ์
68
5102510084
นางสาวปัทมา อินทนะนก
69
5302520044
นางสาวปายีย๊ะ กูรู
70
5102510098
นางสาวปารีด๊ะ ชัยศิริ
71
5302520003
นางสาวปิยวรรณ จ่าวิสูตร
72
5102510065
นางสาวปิลันธนา แซ่ชี
73
5102510070
นางสาวผุษศรา พรหมสวัสดิ์
74
5302520008
นางสาวพนิดา ตามพะวัน
75
5302520106
นางสาวพรพิมล อินสุวรรณ์
76
5102510077
นางสาวพรพิไล แซ่จิ้ว
77
5102510014
นางสาวพรศิริ สีเหลือง
78
5102510004
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณคชไกร
79
5312520020
นางสาวพารีด๊ะ ปาเนาะ
80
5302520082
นางสาวเพชรรัตน์ สงขวัญ
81
5102510008
นายฟัตต๊ะ โต๊ะเส็น
82
5302520137
นางสาวฟาตีมะห์ เย็ง
83
5302520062
นางสาวฟารีดา ก๊กใหญ่
84
5202520072
นางสาวภัทรวดี อน่าย
85
5322520030
นายภูวนัย คงเมือง
86
5122520056
นายภูวนาถ ทองมา
87
5302520001
นางสาวมณลีรัตน์ มณีโชติ
88
5302520064
ว่าที่ ร.ต. หญิงมณีนุช เชื้อพราหมณ์
89
5102510040
นายมะตายูดิง ดือเระ
90
5302520080
นางสาวมัณฑนา เจริญอารยะ
91
5302520130
นางสาวมาซือกะห์ ละแม็ง
92
5302520037
นางสาวมารียะห์ เจ๊ะตา
93
5302520127
นางสาวมู่ฮันนา บุญคง
94
5302520056
นางสาวเมธิณี สุขใส
95
5302520104
นางสาวยีสมะห์ มะเซ็ง
96
5302520011
นายยุทธนา ชื่นวิเศษ
97
5302520076
นางสาวยูรียะห์ เจะโซะ
98
5302520027
นางสาวรสวรินทร์ ดำแข็ง
99
5302520083
นางสาวรอฮานี สุหลง
100
4802510036
นางสาวรุ่งฤดี พรหมแก้ว
101
5202520073
นางสาวรุสนา ตือมาแด
102
5322520024
นางสาวรุสนี สาเมาะ
103
5322520026
นางสาวรุสนีดา แวหามะ
104
5202520117
นายรุสลัน ดาโอะ
105
5202520026
นางสาวเรณุมาศ มะเดื่อ
106
5302520136
นางสาวโรสนานี สาและ
107
5102510095
นางสาวโรสนี ดีเยาะ
108
5302520029
นางสาวละอองทิพย์ ยอดแก้ว
109
5302520118
นายวรพัฒน์ สุขคำ
110
5302520018
นางสาววรรณวิสา ชูนวล
111
5302520060
นางสาววรรณิศา กุลฑล
112
5302520110
นางสาววราภรณ์ ใจโต
113
5302520049
นางสาววราภรณ์ ฉ้งทับ
114
5302520010
นายวัชรพล อินทรฤทธิ์
115
5002510144
นายวัณฮาซัน แวดาแก
116
5302520152
นายวันรบ หนูเทพ
117
5222520049
นางสาววัสสา สาหรี
118
5002510047
นางสาววิชุดา จิรนันท์ธนวัฒน์
119
5302520100
นายวิทวัส ทองพันธ์
120
5202520111
นางสาววิไลวรรณ พิทักษ์กิจ
121
5102510114
นางสาววิไลวัลย์ บำรุงแจ่ม
122
5102510030
นายวีระศักดิ์ เพชรสำรวล
123
5302520093
นางสาวแวนูรีฮะ แวหะยี
124
5302520052
นายศรายุทธ โต๊ะเหล่
125
5102510028
นางสาวศริมน ทองอินทร์
126
5302520040
นางสาวศิรประภา เฮ่าหนู
127
5102520070
นายศิริ สิงหนูดำ
128
5302520009
นางสาวศิริกาน กลับอำไพ
129
5102510053
นายศุภกิจ สนธิวงศ์
130
5102510129
นางสาวศุภราภรณ์ เพ็ชรรัตน์
131
5312520009
นายสมชาย ชัยงาม
132
5302520030
นางสาวสมสกุล ศรีสุวรรณ
133
5102510003
นายสมิทธ์ แก้วทอง
134
5302520107
นางสาวสัตตานา มะเซ็ง
135
5202520183
นางสาวสายศิริน ฮวดไล่
136
5302520151
นางสาวสายไหม หมัดฉะ
137
5302520157
นางสาวสารีนา ลือบาจิ
138
5322520014
นางสาวสารีปะ กานิง
139
5302520126
นางสาวสารีปะ ดาเลโบ๊ะ
140
5102510086
นางสาวสาวิตรี บุญขำ
141
5102520178
นางสาวสาหรอ แดสา
142
5302520144
นางสาวสิริกานต์ ศรีสมทรง
143
5302520125
นางสาวสีตีรอกีเยาะ ลูเละ
144
5302520022
นางสาวสุกัญญา จันทร์ทอง
145
5322520029
นางสาวสุกัญญา ลูกคิด
146
5102510050
นางสาวสุจิรา หลักฉั่ว
147
5102510027
นางสาวสุชาดา สินสงวน
148
5302520139
นางสาวสุทธิสา มีศักดิ์
149
5302520088
นางสาวสุธิดา ชูแสง
150
5302520033
นางสาวสุนิดา ราแดง
151
5302520116
นางสาวสุใบย๊ะ มะแอ
152
5302520071
นางสาวสุพรรณา จันทร์เมืองหงส์
153
5302520069
นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นแก้ว
154
5302520016
นางสาวสุภาภรณ์ ศักดิ์ชาตรี
155
5102510135
นางสาวสุมลรัตน์ นิระโส
156
5302520021
นางสาวสุรัสวดี ธรรมนิยม
157
5302520095
นางสาวสุวรรณญา กาเด็น
158
5302520108
นางสาวสุวรรณี ดุกหลิ่ม
159
5302520039
นายสุวิทย์ ทองดี
160
5102510110
นางสาวเสาวณีย์ ราชเล็ก
161
5102510005
นางสาวเสาวรส ชูแสง
162
5302520173
นางสาวเสาวรักษ์ พันธิญา
163
5302520026
นางสาวโสรยา อินทรวงศ์
164
5302520072
นางสาวโสรียา เอียดขาว
165
5302520149
นางสาวหลินา กุลชาติ
166
5322520028
นางสาวหับเสาะ ฤทธิ์หมุน
167
5102510033
นางสาวหาสน๊ะ สันหลี
168
5102510111
นางสาวอณิกานต์ รักษาแก้ว
169
5202520036
นายอดุลย์ แวอูมา
170
5302520177
นายอติกันต์ อาจหมั่น
171
5302520028
นางสาวอรทัย บุญขวัญ
172
5102510031
นายอรรถพล สังข์เอียด
173
5202520182
นางสาวอรวรรณ มุกสง
174
5312520022
นางสาวอรวรรณ สุนทรศารทูล
175
5302520078
นางสาวอรอนงค์ เส็นติระ
176
5102510125
นางสาวอลิษา แวโน๊ะ
177
5302520122
นางสาวอังคนา อุทัยรังษี
178
5302520174
นายอัดดนันต์ อับดลเล๊าะ
179
5302520041
นายอับดุลเลาะ ตาเหร์
180
5302520084
นางสาวอัฟรินา เจะอามะ
181
5312520023
นางสาวอาบีด๊ะ อาหาหมัด
182
5102520116
นายอาบูสือนัน หามะ
183
5202520138
นางสาวอาร์นี เยะ
184
5302520143
นางสาวอาลีมะห์ อุมา
185
5302520121
นางสาวอาอีด๊ะ ยามา
186
5302520124
นางสาวอินซานี ยูนุ
187
5302520042
นายอิมรอน โตะเยง
188
5102510134
นายอิศราเดช แสงทอง
189
5302520014
นางสาวอุไร สมาน
190
5312520002
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เจ้ย
191
5302520012
นายเอกชัย แซ่พุ่น
192
5002510079
นางสาวแอนนา บางจาก
193
5302520074
นางสาวแอนนา สมัน
194
5322520011
นายฮัมดาน จะจ้า
195
5302520081
นางสาวฮานีตา ตาเยะ
196
5302520170
นางสาวฮายาตี ซามอ
197
5302520178
นางสาวฮุซนียะห์ มะลี
198
5102520145
นายภูมินทร์  เม่งช่วย(จบปี 2553)