รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

  นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมาอันดับ 1
1
5108010001
นางสาวพิศตะวัน พาทีทิน
2
5108010067
นางสาวสุชาวดี สินธุ์จำปาศักดิ์
  นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
3
5108010046
นายณัฐพงษ์ ภู่มณี
  นิเทศศาสตรบัณฑิต 
4
5108010084
นายกฤษฎี พรหมทรัพย์
5
5108010060
นางสาวกันต์กนก จันทร์แก้ว
6
5108010031
นางสาวเกศริน พนานุรักษ์
7
5108010008
นางสาวจารีย์ พิบูลย์
8
5108010071
นางสาวจุฑารัตน์ เดชพิชัย
9
5108010003
นางสาวชนัญชิดา วงศ์เสรี
10
5108010038
นางสาวดวงพร ชาติชนะยืนยง
11
5108010020
นายธวัฒน์ แซ่เตียว
12
5108010085
นางสาวธิดาทิพย์ เทวินทร์วงศ์
13
4908010058
นางสาวนภัสนันท์ กุลสันถวะศิริ
14
5008010098
นางสาวนฤมล ชะเนียน
15
5108010058
นางสาวนันท์นภัส อ่อนยิ่ง
16
5108010074
นายบารมี มีทอง
17
5108010019
นางสาวปิยะวรรณ อรุณรักษ์
18
5108010037
นางสาวปุยฝ้าย ฉันงูเหลือม
19
5108010061
นายไปรวิทย์ วงค์ยะรา
20
5108010005
นายพัฒนพงค์ ศรีน้อย
21
5108010009
นางสาวมารียา ฮารุดีน
22
5108010052
นางสาวมาลัยวัลย์ จิตสมุทร
23
5108010043
นางสาวลักขณา สุระคำแหง
24
5008010090
นางสาววรนุช เส้งนนท์
25
5108010081
นางสาววรรณฤดี ดวงเกิด
26
5008010033
นายวรานนท์ เต็มสง
27
5008010031
นางสาวศิรินภา ไชยแก้ว
28
5108010010
นางสาวสุกัญญา แซ่ลิ่ม
29
5108010027
นางสาวสุทธิกาญจน์ จินดาเพชร
30
5108010018
นางสาวโสวรรณ เซี่ยงฉิน
31
5108010078
นางสาวโสวิชญา ทองเพชร
32
5108010035
นางสาวเหมวรรณ สุวรรณคำนึง
33
5008010019
นายอดิศักดิ์ ไชยแก้ว
34
5108010025
นางสาวออมทิพย์ สุวรรณจันสิงห์