รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1
5106010029
นางสาวจุฑามณี จีระเสถียร
  ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2
5106010036
นางสาวมูนีย๊ะ ดอนิ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
3
5006010060
นางสาวกนกดารินทร์ บรรจงประสาน
4
5006010058
นางสาวดารารัตน์ มารยา
5
5106010021
นายนพพล ฮึงเสงี่ยม
6
5006010051
นางสาวนิอีดายา อูเซ็ง
7
5106010012
นางสาวบุษราคัม แซ่โหว
8
5006010062
นายประณัฎฐ์ ชินโชติวรานนท์
9
5106010011
นางสาวฟาราฮาน่า เจ๊ะอารน
10
5106010054
นางสาวภาวีนา เจ๊ะอาหลี
11
5106010030
นางสาวมารีแย นิตา
12
5106010017
นางสาวรัชนีกร โซว
13
5006010046
นางสาวรุ่งอรุณ จันทะสา
14
5006010022
นายวงศกฤต ผดุงภักดีวงศ์
15
5006010045
นางสาววีณา หนูเอียด
16
5106010013
นางสาวอรนัต ชุมทอง