รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

  ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1
5106110021
นางสาววันวิสาข์ แซ่หลิว
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
2
5106110032
นางสาวเกตุกนก แซ่เจว
3
5106110002
นางสาวจิราภรณ์ ยาเขต
4
5106110007
นางสาวฐานิศ แซ่หลิ่ม
5
5106110012
นางสาวฐิติยา แซ่ตัน
6
5106110017
นายทิวากร ฟุ้งชูเกียรติ
7
5106110025
นายธนาวัฒน์ แก้วเทพ
8
5207310010
นางสาวธัญรดา แซ่ตั้ง
9
5106110030
นางสาวธัญรัศม์ อัครวีรศิลป์
10
5106110022
นางสาวธิดา สหะวงศ์วัฒนา
11
5106110015
นางสาวนวรัตน์ ด้วงดำ
12
5106110027
นางสาวพักตร์พริ้ง ยาวิราช
13
5106110013
นางสาวรดา วงศ์ชูวรรณ
14
5106110031
นายวศิน แซ่เหล้า
15
5106110014
นายสุพัฒน์ แซ่ก้อง
16
5106110004
นางสาวอภิญญา เพชรสีช่วง
17
5106110003
นางสาวอรอุมา ศรีประสม