ขั้นตอนการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต1. บัณฑิตเข้าสู่ระบบ โดยกรอก รหัสผู้ใช้ : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

รหัสผ่าน : รหัสนักศึกษา เช่น 5505110010

2. จากนั้นเข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำตามระบบ

สามารถสอบถามได้ที่ ผศ.ปัญจา ชูช่วย , คุณนพดล ชูเศษ และ คุณจิรวัฒน์ นนทิการ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร. 074 200300 ต่อ 374 และ 074-200300 ต่อ 211

เข้าสู่ระบบ