นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย

สื่อมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
รางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร”