แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ระดับปริญญาเอก
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ระดับปริญญาโท
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

 • ระดับปริญญาตรี
  คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
 • คณะนิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • DIDYASARIN INTERNATIONAL COLLEGE
 • International Business English
 • Business Chinese
 • International Business Management
 • Digital Media Design
 • รายนามบัณฑิตทั้งหมด