แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

  DRIC
  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาภาษาจีนธุรกิจ
  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  สาขามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์
  นิเทศศาสตร์
  นิเทศศาสตร์
   นิติศาสตร์
  นิติศาสตร์
   บริหารธุรกิจ
  สาขาการจัดการ
  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  สาขาการตลาด
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและเฟรนไชส์
  สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาการบัญชี
  สาขาอุตสาหกรรมบริการ
  รัฐศาสตร์
  สาขาการเมืองการปกครอง
  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาภูมิสารสนเทศ
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  สาขาการบริหารการศึกษา (ปริญญาเอก)
  สาขาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)
  สาขาดนตรีสมัยนิยม
  สาขาพัฒนาสังคม
  สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ