รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ์

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาการ

นายภาณุ อุทัยรัตน์

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประเภททั่วไป

พิธีประทานปริญญาบัตร

25 กุมภาพันธ์ 2561

- พิธีประทานปริญญาบัตร       

- ภาพบรรยากาศทั่วไป           

พิธีซ้อมย่อย

22 กุมภาพันธ์ 2561

- ภาพบรรยากาศ