คำกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ ๑๙ และรุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

คุณฉัตรแก้ว คชเสนี

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป

          เรียน ท่านประธาน ท่านผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทุกท่าน

          ดิฉันขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นอย่างสูง ในการเสนอชื่อให้ดิฉันได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยกระแสโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกระแสนั้น มีคนพูดว่า “ชีวิตเราไม่อาจดีขึ้นแม้มีโอกาสผ่านเข้ามา แต่ชีวิตของเราจะดีขึ้นแน่นอนถ้าเราเปลี่ยนแปลง” เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรและอย่างไร ก่อนอื่นเราต้องตั้งสติให้ได้ก่อน ว่าเราอยู่ที่ไหน และจะไปที่ใด เราต้องรู้ว่าเป้าหมายที่มีคุณค่า สำหรับเราคืออะไร และเราต้องกำหนดไว้ล่วงหน้าด้วย เราต้องคำนึงถึงด้านต่าง ๆ ของชีวิต เราไม่ได้มีชีวิตเพื่องาน เงิน หรือครอบครัวเท่านั้น เราต้องคำนึงถึงสังคมที่เราอาศัยอยู่ เราจะช่วยเหลือหรือแบ่งปันเพื่อสังคมอย่างไร เราต้องคำนึงถึงสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพดีเป็นลาภอันประเสริฐ เราไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จมากมายถ้าเราป่วย

          การพัฒนาตนเองตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน โลกเปลี่ยนไปเราต้องก้าวให้ทันโลก นอกจากนั้นในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันรุนแรงและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ถ้าเราไม่มีจุดยืนที่มั่นคง เราจะเครียด กังวลและอ่อนล้าในที่สุด เราจำเป็นต้องมีหลักศาสนา หรือธรรมะเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา เพื่อไม่ให้ทุกข์ไปกับกระแสโลกนั้น ๆ พิจารณาดูแล้วชีวิตคนเรามีหลายด้านที่ต้องดูแล และแต่ละด้านก็สามารถยึดโยงเข้าด้วยกัน ถ้าเรามีทัศนคติที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่เราต้องการจริง ๆ และมีคุณค่ากับเราในแต่ละด้าน แล้วเราได้กำหนดไว้ล่วงหน้า จะทำให้เราสามารถทำงานที่หนัก อยู่กับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ เราตั้งเป้าหมายของงานที่จะเติบโต เพื่อเราจะได้มีรายได้เป็นเงินเป็นทองที่จะสนับสนุนให้เป้าหมายของเราให้เกิดขึ้นในทำนองเดียวกัน ถ้าเรามีเป้าหมายส่วนตัวที่ชัดเจน มันจะเป็นแรงบันดาลใจ หรือเป็นสิ่งจรรโลงใจให้เราทำงานได้มากขึ้น และใหญ่ขึ้น

          ดิฉันเป็นคนศรัทธาในการตั้งเป้าหมายทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว และมีการวางแผนในการดำเนินชีวิตไปตามเป้านั้น ๆ พยายามใช้เวลาที่มีอยู่ 24 ชั่วโมงเท่ากับทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ พยายามลำดับความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ พยายามสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจ และพยายามสร้างทีมงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเหล่านั้น นอกจากนี้ยังอยากบอกบัณฑิตทุกท่านว่า เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะไม่มีใครที่คิดเหมือนเดิม ทำหรือประพฤติเหมือนเดิมแล้วจะมีผลลัพธ์ใหม่ เราต้องตั้งเป้าหมายที่มีคุณค่า ปรับทัศนคติของเรา ประพฤติหรือกระทำการใหม่ ๆ เพื่อเราจะได้ผลลัพธ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิม

          ท้ายที่สุด ขอเป็นกำลังใจให้กับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นที่ 19-20 ประจำปีการศึกษา 2560 และ2561 ให้มีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต เป็นไปตามเป้าหมาย และประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างที่ทุกท่านปรารถนา

  

นางฉัตรแก้ว คชเสนี        
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

  

Back