หมวดที่ 4
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 
้อ 15.   การวัดผลการศึกษา
 
15.1

การสอบ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบทุกประเภท (สอบกลางภาค ปลายภาคและสอบย่อยต่าง ๆ ) หาก ไม่เข้าสอบ ให้ถือว่าได้คะแนนศูนย์ ในครั้งนั้นผู้ที่ ขาดสอบ จะต้องแจ้งเหตุที่ขาดสอบพร้อมหลักฐาน ต่อสำนักทะเบียน และวัดผลโดยเร็วที่สุด เพื่อสำนักทะเบียนและประมวลผล จะทำรายงานเสนอคณบดีที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
 
15.2

การคิดคะแนนในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ จะต้องมีการสอบไล่ในวิชาที่เรียนอย่างน้อย 2 ครั้งและการคิดคะแนนสอบไล่ โดยปกติให้คิดตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 
    1. การสอบกลางภาค และคะแนนทำการต่าง ๆ รวมแล้วระหว่างร้อยละ 40-60
   

2. การสอบปลายภาค คิดคะแนนระหว่าง ร้อยละ 40-60 หากอาจารย์ผู้สอน เห็นสมควรให้คะแนน แตกต่างไปจากระเบียบนี้ ก็ให้อนุโลม เป็นอย่างอื่นได้ แต่จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

 
15.3

ผลการสอบแต่ละรายวิชาจะจัดออกเป็นลำดับขั้น ซึ่งมีความหมายและแต้มระดับคะแนน ต่อหน่วยกิตดังนี้

   
ลำดับขั้น
ความหมาย
แต้มระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
A
เยี่ยม (Excellent)
4.00
  B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
  C+
เกือบดี (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
  D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
F
ตก (Fail)
0.00
   
การให้ F จะกระทำได้ดังนี้
   
15.3.1 นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
15.3.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเพิกถอนก่อน
15.3.3

นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 ในรายวิชานั้น

15.3.4 นักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตก
15.3.5 เปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ สัญลักษณ์ I
  15.4

นอกจากลำดับขั้นดังกล่าว ในข้อ 15.3 แล้ว ผลการศึกษารายวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงได้ ด้วยสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

 
W ( Withdrawal )   หมายความว่า   ขอเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ และไม่ได้รับหน่วยกิต
I (Incomplete)        หมายความว่า   การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
S (Satisfactory)      หมายความว่า   การเรียนเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษา สอบผ่านในรายวิชานั้น
U (Unsatisfactory)  หมายความว่า   การเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ นักศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำเพื่อ                                                       เปลี่ยน U เป็น S
AUD (Audit)           หมายความว่า   การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น เป็นพิเศษโดยไม่มีหน่วยกิต
15.4.1 การให้ W จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แล้วแต่
  1. นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้นภายในเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 และได้รับอนุมัติ
 

2. นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนทุกรายวิชาเนื่องจากได้รับอนุมัติให้ลาพัก หรือถูกสั่งพัก

      การศึกษา
  3. นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชาเนื่องจากป่วยในวันที่มีการสอบ โดยมีใบรับรองแพทย์แสดงเป็น
 

    หลักฐานและได้รับอนุมัติจากคณบดี

15.4.2 การให้ I ในรายวิชาใดจะกระทำได้ในกรณีดังนี้
 
ก.

อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เฉพาะนักศึกษาที่ทำงานเป็น ส่วนประกอบ ของรายวิชานั้น ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติ จากคณบดี

 
ข.

ข. นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดจะต้องรีบติดต่อกับผู้สอน
ในรายวิชานั้นหรือคณบดี เพื่อหาทางทำให้การสอบมีผลสมบูรณ์ ภายใน
2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป หากเกินกว่านี้ ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณบดี มิฉะนั้น สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น F โดยอัตโนมัติ

 
15.4.3

การให้ S หรือ U จะกระทำได้กรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต แต่มีบันทึกการเรียน เช่น การฝึกงาน เป็นต้น

 
 
ข้อ 16.  การประเมินผลการศึกษา
 
  16.1 การประเมินผลการศึกษา ให้กระทำเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค
  16.2

การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษา เพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิต ที่สอบได้เท่านั้น

  16.3 คะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ คือ
   
16.3.1

คะแนนเฉลี่ยประจำภาค (Grade Point Average) คำนวณจากผลการศึกษา ของนักศึกษา ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ แต้มระดับคะแนน ของแต่ละรายวิชา หารด้วย ผลรวมของหน่วยกิต ของรายวิชาที่ ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ

 
16.3.2

คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่ เริ่มเข้าศึกษาจนถึงสอบครั้งสุดท้าย โดยเอา ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของ แต่ละรายวิชาที่ศึกษา ทั้งหมด หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ ลง ทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียง ครั้งเดียวและให้นำผลการศึกษา ครั้งสุดท้ายมาใช้ในการคำนวณ

 
 
ข้อ 17. การเข้าชั้นเรียนและความประพฤติ
 

             นักศึกษาต้องเข้าเรียนทุกชั่วโมงการสอน หากป่วยหรือมีธุระจำเป็นขาดเรียนได้ แต่ต้อง ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น การขาดเรียนในกรณีที่ป่วยจะต้องยื่นใบลาต่อ สำนักทะเบียนและวัดผลทันที และมี ใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย หากเวลาเรียนของนักศึกษาไม่ ครบร้อยละ 80 ในรายวิชาใด จะต้องถูกตัดสิทธิ์สอบ พร้อมกับบันทึก W และต้องเรียนซ้ำในรายวิชานั้น

        มหาวิทยาลัยกวดขันระเบียบวินัยของนักศึกษาเป็นพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความ ประพฤติที่ดีงาม และมี ความตั้งใจ ต่อการศึกษา เล่าเรียน ฉะนั้นถ้านักศึกษาผู้ใดมีเจตนาทำผิด ระเบียบ จะได้รับพิจารณาโทษตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัย

 
ข้อ 18.  การสอบตกและการเรียนซ้ำ
 
  18.1

นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซ้ำ จนกว่าจะสอบได้

  18.2

นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาเอกเลือก ((Major Elective) หรือวิชาโท (Minor) หรือ วิชาเลือกอิสระ (Free Elective) จะลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซ้ำอีกหรือเลือก รายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้

 
  18.3

นักศึกษาจะศึกษาซ้ำรายวิชาได้แค่เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ตามลำดับขั้นไม่สูงกว่า D+ เท่านั้น

     
ข้อ 19.  สภาพนักศึกษา
 
  19.1

สภาพนักศึกษาแบ่งเป็นนักศึกษาปกติและนักศึกษารอพินิจ นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00

 
  19.2

การจำแนกสภาพนักศึกษาเพื่อการพ้นสภาพนักศึกษาจะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค ยกเว้น นักศึกษา ที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก การจำแนกสภาพนักศึกษาจะกระทำเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาที่สองนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา สำหรับภาคฤดูร้อน ให้นำไปรวมกับ ผลการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป ที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน เพื่อจำแนกสภาพนักศึกษา

 
     
ข้อ 20.  การพ้นสภาพนักศึกษา
              นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใต้เงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
 
  20.1  นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 ยกเว้นภาคการศึกษาแรกของปีแรกที่เข้า ศึกษา
20.2  นักศึกษามีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 14 แต่สอบได้หน่วยกิตยังไม่ครบตามหลักสูตร หรือ ได้
         คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
  20.3  เป็นนักศึกษาสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ภาคการ ศึกษาปกติ
         ติดต่อกัน โดยนับจากภาคการศึกษาแรก หลังจากที่ถูกจำแนกสภาพเป็นนัก ศึกษารอพินิจ
  20.4  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
20.5  ถึงแก่กรรม
20.6  ลาออกด้วยความสมัครใจ
20.7  ถูกจำหน่ายชื่อออกเพราะกระทำผิดระเบียบอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
    20.7.1 ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือทุจริตในการสอบ
20.7.2 ไม่มาลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลอันสมควรให้มหาวิทยาลัยทราบ และถูกถอนชื่อออก ตามข้อ 10.6
     
ข้อ 21.  การเทียบฐานะของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี(4 ปี) ให้เทียบดังนี้
 

   21.1  นักศึกษาสอบได้ต่ำกว่า 33 หน่วยกิต ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
   21.2  นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 33 หน่วยกิตขึ้นไปแต่ต่ำกว่า 66 หน่วยกิต ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2
   21.3  นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 66 หน่วยกิตขึ้นไปแต่ต่ำกว่า 99 หน่วยกิต ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
   21.4  นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 99 หน่วยกิตขึ้นไปให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4