Download Acrobat Reader  
ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็ม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ใบอนุญาต | หลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2555
ชีวิต คือ ธรรมะ | คณบริหารธุรกิจ
คำขวัญ ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน |           สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย |           สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
สารจากผู้ก่อตั้ง |           สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)          
สารจากอธิการบด |           สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
สารจากอธิการบดีกิตติคุณ |           สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
สารจากรองอธิการบดีอาวุโส |           สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)  
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |           สาขาวิชาการบัญี หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
สารจากอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | คณะนิติศาสตร์
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ |           สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย | คณะรัฐศาสตร์
เพลงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ |           สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
เพลงเมืองหาดใหญ่ |           สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ |           สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองหา่ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป |           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
ประวัติและที่ตั้ง |           สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
เครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
สี และปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัย |           สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรและแผนการศึกษา(4 ปี)
ประวัติและความหมาย The Thinker |           สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
โครงสร้างมหาวิทยาัลัยหาดใหญ่ |           สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | คณะนิเทศศาสตร์
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย |           สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรและแผนการศึกษา (4 ปี)
  |  
เมืองหา่ตอนที่ 2 การจัดการการศึกษา | คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่
ปฏิทินการศึกษา |  
กิจกรรม/โครงการ/และวันหยุดประจำปีการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา
ระบบการศึกษา |        รายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสหกิจศึกษา |        รายวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ |        รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
  |        รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
เมืองหา่ตอนที่ 3 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการและหน่วยงานบริการ |        รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สำนักวิทยบริการ |        รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์ |        รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สำนักพัฒนานักศึกษา |        รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา |        รายวิชาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สำนักอธิการบดี |        รายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  |        รายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เมืองหา่ตอนที่ 4 ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการศึกษา |        รายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น
ระเบียบการแต่งการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี |        รายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2546 |        รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2554 |        รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552 |        รายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การศึกษาและลงทะเบียนเรียนต่างสถาบัน |        รายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
  |        รายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------