ข้อมูลทั่วไป
ใบอนุญาต
ชีวิต คือ ธรรมะ
คำขวัญ ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน
สารจากนายกสภา
สารจากผู้ก่อตั้ง
สารจากอธิการบดี
สารจากรองอธิการบดีอาวุโส
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 
เพลงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เพลงเมืองหาดใหญ่
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประวัติและที่ตั้ง
เครื่องหมายและสีประจำมหาวิทยาลัย
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
ประวัติและความหมาย The Thinker
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
  การจัดการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
ระบบการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการจัดการอุสาหกรรม
คณะนิติศาสตร์
 

 

 
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา
     
  บริการทางวิชาการและสวัสดิการนักศึกษา
 
  ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการศึกษา
     

บริการทางวิชาการ

บริการและสวัสดิการนักศึกษา
 
 
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักศึกษาภาคปกติ
ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2551)