ข้อมูลทั่วไป
ใบอนุญาต
ชีวิต คือ ธรรมะ
คำขวัญ ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน
สารจากนายกสภา
สารจากผู้ก่อตั้ง
สารจากอธิการบดี
สารจากรองอธิการบดีอาวุโส
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 
เพลงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เพลงเมืองหาดใหญ่
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประวัติและที่ตั้ง
เครื่องหมายและสีประจำมหาวิทยาลัย
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภา
 
  การจัดการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
ระบบการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการจัดการอุสาหกรรม
คณะนิติศาสตร์
 

 

 
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา
     
  บริการทางวิชาการและสวัสดิการนักศึกษา
 
  บริการทางวิชาการและสวัสดิการนักศึกษา
     

บริการทางวิชาการ

บริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ..)
การศึกษาวิชาทหาร
บริการด้านสุขภาพอนามัย
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประกาศวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ เรื่อง "ค่าธรรมเนียม
การประกันอุบัติเหตุหมู่สำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2542"
ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง "ประกันภัยอุบัติเหตุ
นักศึกษา และบุคลากร"
 
 
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระเบียบวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2540
ระเบียบวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2540
ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546