วารสารหาดใหญ่วิชาการ เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์สำหรับการติดต่อและรับบทความในรูปแบบ Online เป็น https://www.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

บทความวิจัย

ตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการจัดการความรู้ระดับ บัณฑิตศึกษา:
การวิจัยแบบผสมผสานวิธี
         ปกรณ์ ลิ้มโยธิน................................................................................................................................................109

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา และเทศบาล
นครหาดใหญ่
         ภัทร์กานต์ จันทร์มา และอุทัย ดุลยเกษม............................................................................................................ 119

สมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
         วีระศักดิ์ พัทบุรี, ชวลิต เกิดทิพย์ และเอกรินทร์ สังข์ทอง...................................................................................... 133

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกกระโหล่งโป่งแดง
ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
         ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ, ญาณวุฒิ อุทรักษ์, ธนัทเดช โรจนกุศล, ณัชชา เหล่าสุวรรณ,
         สิริธร ดำรงสุกิจ และกนกอร พัดทะอำพัน........................................................................................................... 149

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนาง (Gracilaria spp.) ของเกษตรกร
ใน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
         พลากร สัตย์ซื่อ และปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์.......................................................................................................... 171

ต้นทุนการผลิตและวิถีการตลาดข้าวของภาคใต้
         วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ และสุวัจนี เพชรรัตน์.................................................................................................................................................................. 185

บทความวิชาการ

เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ
         จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา......................................................................................................................................... 202

การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ
         นิตติกร สุวรรณศิลป์, พจนีย์ ดวงปัญญา, วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล,
         สิทธิ์ชัย ลิมาพร และ อรอนงค์ สัตยารักษ์........................................................................................................... 211