วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

บทความวิจัย (Research Article)

การประเมินผลการขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองให้ แก่บุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาสนาม
เด็กเล่นในโรงเรียนร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
         อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, มนตา ตุลย์เมธาการ ....................................................................................................................... 111-125

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กและผู้ปกครองที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย
         สุวภา บุญอุไร, ปาริฉัตร เอี้ยงสูง, พลธาวิน วัชทรธำรงค์, รัตนชัย เพ็ชรสมบัติ, จำเนียร สุวรรณชาติ, ชัยยา น้อยนารถ,
         พิทักษ์ ทองสุข, พูลพงศ์ สุขสว่าง ....................................................................................................................................... 127-137

ศักยภาพการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่บ้านบนฐานการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล
สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
         อทิตยา ใจเตี้ย.................................................................................................................................................................. 139-152

การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงกับต้นทุนหนี้สิน
         นิตติกร สุวรรณศิลป์, ธนัชพร แก้วทอง, นวลอนงค์ แก้วสายทอง, นันทวดี ลดาพรหมทอง, สุภาพร เกาะเต้น, มัทนชัย สุทธิพันธุ์ ................................................................................................................................................................................................. 153-170

ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวคลองแดน อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
         วัชระ ชัยเขต, ธิญาดา แก้วชนะ, ยุนิดา วิริโย, พล เหลืองรังษี ............................................................................................... 171-190

การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการขุดลอกร่องน้ำเพื่อการจัดทำแผนแม่บทสำหรับการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา
         ประมาณ เทพสงเคราะห์ .................................................................................................................................................... 191-212

การศึกษาเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อการพัฒนาภาพลักษณ์ของธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต
         อรไท ครุธเวโช, นิติพงษ์ ทนน้ำ, วรพจน์ ตรีสุข, สรนาถ สินอุไรพันธ์ ...................................................................................... 213-235

บทความวิชาการ (Academic Article)

ประเพณีแซนโฎนตา: วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์
         ยโสธารา ศิริภาประภากร .................................................................................................................................................. 237-249