วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่บุคลากรในชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นชุมชนดิจิทัล
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบุคลากรในชุมชนและผู้ประกอบการในพิ้นที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถสร้างงานและสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดธุรกิจของชุมชนต่อไปได้
3. กลุ่มเป้าหมายประชาชน ทั้งระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรในชุมชน 4. พื้นที่ดำเนินการพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

กำหนดการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

08:30 - 09:00

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

09:00 - 09:30

เปิดงานอบรม โดย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และผู้แทนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

09.30 - 10.45

- แนะนำโอกาสและความท้าทายในโลกดิจิทัล เคสการทำธุรกิจในโลกดิจิทัล
- แนะนำโอกาสทางด้านการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาตัวเองและกลุ่มชุมชนในโลกดิจิทัล MOOC, Thai MOOC, DLIT, DLTV, SkillLane, edX, Khan Academy, Udemy, LinkedIn Learning, Google Translate..
โดย อาจารย์วีระศักดิ์ สร้อยคำ Google for Education Certified Trainer และทีมผู้ช่วยวิทยากร

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

08:30 - 09:00

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

09:00 - 10:30

การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีต้องทำอย่างไร (Digital Literacy / citizenship )
โดย นายพัชรพงษ์ วชิรพันธ์ Co-founder บริษัท CM Town

10:30 - 10:45

เบรคเช้า

ข้อมูลติดต่อ

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (IIPOD) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 90110