จุดเด่นหลักสูตร

ผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล
Digital & Innovative Leadershipทำไมควรมาเรียนหลักสูตรนี้กับเรา ?

1. DIL เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและสร้างโครงการนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงพร้อมการเขียนโครงการขอทุนจากภาครัฐ

2. แหล่งรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและดิจิทัลของประเทศ

3. มีวิทยากรพี่เลี้ยง (mentor) ขั้นเทพที่จะช่วยให้คำปรึกษา

4. เรียนรู้วิธีการบริหารองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมของโลก เช่น Google, Apple, Intel พร้อมเครื่องมือการสร้างนวัตกรรม ด้วย Design Thinking / Lean Canvas

#
#

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

- ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการที่ธุรกิจกำลังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัล และต้องการปรับเปลี่ยน/สร้าง Business Model ใหม่

- ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการที่ต้องการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง

- ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการที่ต้องการปฏิรูปองค์กรด้วยทีมนวัตกรรมภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม

- ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/Startup ที่ต้องการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

- ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการที่ต้องการ update องค์ความรู้ด้านการจัดการ เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI, Blockchain

วิทยากรหลักสูตร

#

       กูรูด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรมากมาย อาทิ Sansiri, BMW, Ichitan Tea, TMB, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Colgate Palmolive, Tipco, CPF, S.B. Furniture, Crystal, Dairy Queen

#

       ผู้เชี่ยวชาญการสร้างนวัตกรรม โดยมีประสบการณ์การทำงานจากทั้งสถาบันวิจัย องค์กรธุรกิจ และภาครัฐ อาทิ True Corporation สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายและกฏหมายเพื่อสนับสนุน Startup ของไทย

#

       ผู้บุกเบิกธุรกิจ Startup ของไทย โดยปฏิวัติการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและบุกตลาด CLMV รวมทั้งมีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับ Startup และเป็นวิทยากรด้านนวัตกรรมและ Startup ให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

#

       วิศวกรที่ผันตัวไปทำงานด้านการตลาด ในยุคที่ Microsoft, Apple และ Google กำลังบุกเบิกตลาดในประเทศไทย จึงมีโอกาสได้เห็น มีส่วนร่วม และเรียนรู้ ในอุปสรรค ความสำเร็จ ความล้มเหลว ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมหลายๆอย่างขององค์กรชั้นนำ ในช่วงเวลากว่า 12 ปี ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและนวัตกรรมหลายองค์กร

#

       มีประสบการณ์ด้านการบริหารและการตลาดจากองค์กรชั้นนำ เช่น Google, Nike, McDonald’s, ธนาคารกสิกรไทย โดยมีบทบาทสำคัญเป็น Country Lead, Google for Education ของประเทศไทยและการทำตลาด Chrome OS และ Android ในเอเชียแปซิฟิค

#

  -   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
  -   อดีตประธานสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ IMT-GT

#

       มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมและดิจทัลให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการและบริหารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้วย Executive Dashboard & Managemet War Room และการพัฒนา Active Learning Space ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งของประเทศ และมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนา Digital Education Platform ของประเทศร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

       มีประสบการณ์ทั้งในบทบาทการเป็นวิศวกรในสหรัฐอเมริกาที่ บ. Intel และ บ. Condusiv การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ บ. True Corporation เป็นนักวางแผนกลยุทธ์และนักวิจัยของศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีโดยร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ NIA, สกว., กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในด้านนโยบายปฏิรูปประเทศไทย

#

       มีประสบการณ์ในหน่วยงานด้านนวัตกรรมและแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ บ. ปตท. จำกัด (มหาชน) และเป็นคนไทยไม่กี่คนที่ผ่านโครงการบ่มเพาะนวัตกร Design Leadership จาก d.school ที่ Stanford University, USA. มีบทบาทสำคัญในการนำกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากซิลิคอนวัลเลย์ที่เรียกว่า ‘Design Thinking’ มาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ให้กับองค์กร และเป็นทีมงานก่อตั้งกองทุน Venture Capital ของกลุ่มปตท. ขึ้นเป็นครั้งแรก รวมทั้งมีผลงานเขียนหนังสือ Bestseller หลายเล่มได้แก่ “แปดบรรทัดครึ่ง” “ธุรกิจพอดีคำ” “เห็นได้ก่อนใคร ในหนึ่งย่อหน้า” และ “คิดใหญ่ เริ่มให้เล็ก”

การรับสมัคร

สมัครออนไลน์

#
   หรือลิงค์รับสมัครข้างล่าง
   https://goo.gl/o55et8

การชำระเงิน (โอนเงินเข้าบัญชี)

#
ธนาคารกรุงไทย สาขาราษฏร์อุทิศ
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
         (โครงการบริการวิชาการ)

เลขที่บัญชี 961 – 0 – 19083 – 9
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
Email : Training@hu.ac.th

สมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza

อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร

สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2561
ค่าลงทะเบียน 46,000 บาทต่อท่าน (early bird)
สมัครตั้งแต่ 16-31 ตุลาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 49,000 บาทต่อท่าน

**สามารถมัดจำ 50% และชำระทั้งหมดภายใน 31 ตุลาคม 2561
***ผู้สมัครองค์กรเดียวกัน 2 ท่านขึ้นไปลดเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมรวมค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
อาหารค่ำช่วง Dinner Talk 2 ครั้ง ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอุปกรณ์ Workshop

รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 45 ท่าน เท่านั้น
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล
Digital & Innovative Leadership

#
รายละเอียดหลักสูตร

Digital Transformation: Now or Never

ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและระบบนิเวศน์ ผลกระทบจากดิจิทัลเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและสังคม ความจำเป็นในการปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต

Leadership in Industry 4.0

บทบาทของผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การปรับกระบวนคิดของคนในองค์กร ปรับกระบวนการทำงาน ปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี ปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0

Developing Digital Capabilities & Digital Technology

การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทั้งในด้านกำลังคนและเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ให้แก่บุคลากร การประยุกต์ใช้ Digital Technology เช่น AI, Big Data, Blockchain เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

Digital Marketing & Branding Strategy 4.0

การกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล เครื่องมือสำหรับ Digital Marketing เช่น FB marketing , Google Marketing การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วย Omni Channel Marketing

Creating Culture of Innovation

แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมของโลก

การสร้างทีมงานนวัตกรรม

เสวนา Hacking Spirit เพื่อการสร้างผลลัพธ์ระดับ 10 เท่า และ ประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับกระบวน การสร้างนวัตกรรมในองค์กรชั้นนำระดับโลก

Design Thinking & Innovation Process

กระบวนการคิดด้านนวัตกรรม กระบวนการออกแบบนวัตกรรม

Innovation Workshop

ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ Lean Canvas และกระบวนการ Design Thinking

การเขียนโครงการนวัตกรรมเพื่อขอทุนภาครัฐ

ศึกษา ทำความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการนวัตกรรมเพื่อขอทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Team Building and Ice Breaking

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ระยะเวลา-สถานที่อบรม

ระยะเวลา : 64 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์)
สถานที่อบรม : ห้องประชุม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ห้องประชุม IDC

อาคาร U-Plaza

ห้องประชุม IDC

อาคาร U-Plaza

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
มือถือ 091-0471908 โทรศัพท์ 074-200392-4
หรือ Email: training@hu.ac.th