พัฒนาการของมหาวิทยาลัย


             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ รวมทั้งมีการขยายหลักสูตรให้ ตรงตามความต้องการของสังคมจากในปีแรกมีจำนวน 3 หลักสูตร 1 คณะ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย 4 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนมีมาตรฐาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทบวง มหาวิทยาลัย ดังนั้น บัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทุกคนสามารถออกไปรับใช้สังคม โดยมีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียม กับบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกประการ

ปีการศึกษา 2540

- จัดตั้งวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะแรกที่เปิดรับนักศึกษา ประกอบด้วย 1 หลักสูตร 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
- จำนวนนักศึกษา 182 คน
- จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยระยะที่ 1 (พ.ศ.2540-2544)ปีการศึกษา 2541

- คณะบริหารธุรกิจได้ทำการเปิดสอนเพิ่มเติมอีก 3 สาขาวิชาคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
- จำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 847 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2540 จำนวน 665 คน ปีการศึกษา 2542


ปีการศึกษา 2542

- มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธี
- คณะบริหารธุรกิจได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,808 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2541 จำนวน 961 คนปีการศึกษา 2543

- เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยความรับผิดชอบ ของ คณะนิติศาสตร์
- จัดพิธีประสาทปริญญา เป็นปีแรกแก่นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ
- จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,417 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2542 จำนวน 609 คน


ปีการศึกษา 2544

- เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี โดยความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร์
- เปิดสอนระดับปริญญาโทเป็นปีการศึกษาแรก โดยเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 3,205 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2543 จำนวน 788 คน
- จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กับมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย
- ลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับบริษัท Sun Microsystems เพื่อจัดตั้งศูนย์การศึกษา Authorized Sun Education Center (ASEC) เป็นแห่งแรกในภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนักเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (JAVA Programming)
- จัดทำแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
- จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ระยะที่ 2 (พ.ศ.2545-2550)ปีการศึกษา 2545

- เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี โดยความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 3,651 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2544 จำนวน 446 คน
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซียจัดงานการประชุม วิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการเรียนการสอนในยุคไร้พรมแดน International Conference on the Challenge of Learning and Teaching in a Brave New World (Colt 2002) โดยมีผู้บริหารและนักวิชาการจาก 22 ประเทศ จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมสัมมนา


ปีการศึกษา 2546

- วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ได้รับการยกสถานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 4,138 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2545 จำนวน 487 คน
- พิธีประสาทปริญญารุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2546 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ และมหาบัณฑิตสาขาบริหาร การศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกปีการศึกษา 2547

- เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, รัฐศาสนศาสตร์ จำนวนนักศึกษา 4,894 คน
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาด...สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 500 คน
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ กระทรวงแรงงานและจังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมแรงงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- จมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ และสถานเอกอัคราชฑูตออสเตรเลีย จัดงานการประชุมนานาชาติ เรื่อง ความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านการศึกษา : นานาทรรศนะและยุทธศาสตร์ (ICE 2004) โดยมีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกว่า 200 คน
- เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)


ปีการศึกษา 2548

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาด ... สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 3
- จำนวนนักศึกษา 4,588 คน
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการสัมมนา ICT in Business : ติดอาวุธ ICT ให้แก่เถ้าแก่ไฮเทค ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่น
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมลงนามกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อดำเนินการจัดโครงการ บ้านบ่มเพาะธุรกิจ
- เมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดงาน "ร้อยใจ ใฝ่ธรรม รำลึก 100 ปี ชาตกาลท่านพุทธทาส" เพื่อร่วมเชิดชู เกียรติและประกาศเกียรติคุณท่านพุทธทาสผู้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงานแถลงข่าว ก้าวสู่หนึ่งทศวรรษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารก่อสร้าง U Plaza
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2548ปีการศึกษา 2549

- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดอาคารศูนย์ประณีตศิลป์
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัทไอทีไอที จำกัด ในโครงการ “HU MOS & Prometric Testing Center” เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (MOS & Prometric Testing Center)
- จำนวนนักศึกษา 5,038 คน
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการส่งเสริมการเรียน E-Learning เพื่อสถาบันการศึกษา
- มหาวิทยาหาดใหญ่เปิดอาคารสโมสรนักศึกษา
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมมือกับ NetDesign พัฒนาให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางด้านมัลติมีเดียดีไซน์ของภาคใต้
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงาน หนึ่งทศวรรษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์


ปีการศึกษา 2550

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)
- จำนวนนักศึกษา 4,840 คน
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงาน train the trainer ครั้งที่ 2
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 4
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงนามทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ Yunnan University (YNU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่พิธีเปิดศูนย์บริการนักศึกษา Student One Stop Service Center (SOS)
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่แถลงข่าวเปิดตัว Didyasarin International College
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร 4 ปี
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2551

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร UPlaza
- จำนวนนักศึกษา 5,154 คน
- มหาวิทยาลัยหาดใหญจัดงานเปิดตัว ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ม.หาดใหญ่
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 5
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี และต่อเนื่อง
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ) และ (มัลติมีเดียและกราฟิก ดีไซน์) และ (ภาษาจีนธุรกิจ)


ปีการศึกษา 2552

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ)
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ปีการศึกษา 2553

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดสถาบันดนตรี Pop Music Academy
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงาน ครูของครู...คือครูผู้ประณีต และเปิดหอเกียรติยศ


ปีการศึกษา 2554

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาเอก)ปีการศึกษา 2555

- สาขาวิชาพัฒนาสังคม ในคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์


ปีการศึกษา 2556

- สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในคณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ ในคณะบริหารธุรกิจปีการศึกษา 2557

- มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี )
- มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร 5 ปี)
- มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)
- มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


ปีการศึกษา 2558

- มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
- มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนปีการศึกษา 2559

- มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน


ปีการศึกษา 2560

- มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี )
- มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี )