รายละเอียดการจัดทำบทความวิจัยฉบับเต็ม รายละเอียดการจัดทำบทความวิจัยฉบับเต็ม


ตัวอย่างการจัดทำบทความวิจัยฉบับเต็ม ตัวอย่างการจัดทำบทความวิจัยฉบับเต็ม


เงื่อนไขการส่งผลงานและการนำเสนอผลงานวิจัย เงื่อนไขการส่งผลงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

More Information Please Contact

The 10th Hatyai National and International Conference

For International Conference

  • Ms.Pimnada Khemkullanat
  • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
  • E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

  • นางสาวสุภาพรรณ เซ่งแก้ว
  • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 211
  • E-mail: rd@hu.ac.th