อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

รูปแบบการเข้าร่วม

ชำระค่าลงทะเบียนภายใน

ธันวาคม 2560  

กุมภาพันธ์ 2561   

  เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561  

  นำเสนอผลงานระดับชาติ

1,200 บ.  

1,600 บ.  

  นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

2,000 บ.  

3,000 บ.  

  เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 30 เมษายน 2561  

  ผู้เข้าฟังบรรยาย

500 บ.  

500 บ.  

More Information Please Contact

For International Conference

นางสาวพิมพ์ณดา เขมกุลนาถ
(Ms.Pimnada Khemkullanat)
Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

นางสาวสหัทนา ชัยรี
(Ms.Sahattana Chairee)
Tell: (+66) 074 424 776
E-mail: rd@hu.ac.th