อัตราค่าลงทะเบียน

  รูปแบบการเข้าร่วม
ชำระค่าลงทะเบียนภายใน
ธันวาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2562
  นำเสนอผลงานระดับชาติ
1,200 บ.
1,600 บ.
  นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ
2,000 บ.
3,000 บ.
  ผู้เข้าฟังบรรยาย
ท่านละ 500 บ. บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
  โปรแกรมทัศนศึกษา
ท่านละ 1,000 บ. บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562

วิธีการชำระเงิน

 1. กรณีผู้เข้าร่วม(นำเสนอผลงาน)

 2. จะต้องได้รับอีเมลล์ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการก่อนจึงจะทำการชำระเงิน โดยจะต้องชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่แจ้งผลผ่านทางอีเมลล์ของผู้เข้าร่วม
 3. กรณีผู้เข้าร่วม (ไม่นำเสนอผลงาน)

 4. สามารถชำระเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
 5. รายละเอียดบัญชีสำหรับโอนเงิน

 6. เลขที่บัญชี 961-0-01258-2
  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 7. แจ้งผลการชำระค่าลงทะเบียนผ่านระบบ

  Click กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ Scan หรือถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ, สลิป) แนบมาพร้อมกัน
 8. **เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดการประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

More Information Please Contact

The 10th Hatyai National and International Conference

For International Conference

 • Ms.Pimnada Khemkullanat
 • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
 • E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

 • นางสาวสุภาพรรณ เซ่งแก้ว
 • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 211
 • E-mail: rd@hu.ac.th