อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการนำเสนอ

อัตราค่าลงทะเบียน

ภายใน ธันวาคม 2559

ภายใน มกราคม 2560

1.ระดับชาติ

1,200 บาท

1,600 บาท

2.ระดับนานาชาติ

2,000 บาท

3,000 บาท

3.ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงาน

500 บาท

500 บาท


วิธีการชำระเงิน

1.กรณีผู้เข้าร่วม(นำเสนอผลงาน) จะต้องได้รับอีเมลล์ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการก่อน จึงจะทำการชำระเงิน โดยจะต้องชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่แจ้งผลผ่านทางอีเมลล์ของผู้เข้าร่วม
2.กรณีผู้เข้าร่วม(ไม่นำเสนอผลงาน) สามารถชำระเงินภายในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2560
3. โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 961-0-01258-2 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
5. ส่งแบบฟอร์มชำระเงิน พร้อมไฟล์ Scan หรือถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ, สลิป) ส่งมายัง อีเมลล์ rd@hu.ac.th หรือแฟกซ์มาที่ 074 – 424 – 776

**เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดการประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น