คำนำ
             การจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก และการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 185 บทความ โดยแบ่งเป็นภาคบรรยาย จำนวน 104 บทความ และภาคโปสเตอร์ จำนวน 81 บทความ ซึ่งบทความทุกฉบับได้ผ่านการคัดเลือก ประเมินคุณภาพทางวิชาการ และแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา

             ในนามของคณะดำเนินการโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าภาพร่วม ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการอื่น ๆ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กรกฎาคม 2563                     

สารอธิการบดี

        สภาพการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภัยพิบัติจากโรคระบาด ส่งผลกระทบต่อแนวคิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงกำหนดนโยบายที่เน้นการปฏิรูปกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง
ด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการร่วมกับกระบวนการผลิตบัณฑิต และเพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนในสภาวการณ์

        ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเดินทางติดต่อซึ่งกันและกัน การจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการด้วยการนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นก้าวแรกสำหรับการประชุมทางวิชาการในรูปแบบใหม่ที่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยพยายามดำเนินการที่ให้ผู้ร่วมประชุมได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากที่สุด เสมือนกับได้เข้าการร่วมประชุมในสถานที่ประชุมจริง

        ในนามของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย การประเมินผลงานวิจัย และผู้ร่วมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการทุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินโครงการที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ที่ทำให้การดำเนินการประชุมวิชาการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้รับจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้ จะสามารถนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่             

สารผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

        การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยการจัดประชุมวิชาการเป็นการเผยแพร่ที่มีความสำคัญรูปแบบหนึ่ง โดยมีจุดเด่นด้วยการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาผลงานวิจัยและเรียนรู้กระบวนการวิจัย นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้กำหนดกรอบแนวทางการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ สามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ส่งผลให้นักวิจัยหลายสาขาวิชาจำเป็นต้องวิจัยร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาในลักษณะบูรณาการ ดังนั้นแม้จะเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่มีการกระจายโรคได้ดีเมื่อมีการเดินทางและกิจกรรมการสังคมอื่น ๆ ร่วมกัน แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงไม่มีการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว
แต่จะใช้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการโดยการนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในรูปแบบของระบบการนำเสนอออนไลน์เข้ามาแทน โดยจะพยายามดำเนินการจัดให้อยู่ในรูปแบบเสมือนจริงมากที่สุด

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอผลงานวิจัย และประเมินผลงานวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการทุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินโครงการที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ที่ทำให้การดำเนินการประชุมวิชาการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานทางวิจัยที่ได้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบไป


(รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย        

สารบัญ

ระดับชาติ (National Session)
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

G1 กลุ่มการเมืองการปกครองและนิติศาสตร์ (Politics, Government and Law)
- ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
โดย หมัดเฟาซี รูบามา

- ชนชั้นนำ : นโยบายประชานิยมกับความคาดหวังของชนชั้นกลางตามแนวคิดของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย นุกูล ชิ้นฟัก

- ความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส
โดย มายามีน หวันฮัซซัน

- การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ศึกษาเปรียบเทียบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดย นันทชัย รักษ์จินดา

- อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
โดย สงบ ขุนศรีหวาน

- ปรัชญาชีวิต ข้อคิดจากการ์ตูนโจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ
โดย วิทู ณ สงขลา

G2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences Session)
- ระหว่างฆอซาลีและอิบนู ซีนา : ปรากฏการณ์ก่อนและหลังการเกิดวิวาทะ
โดย ฮากิม สุดินปรีดา

- อนาชีด: การนิยามความหมายของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย ไชยวุฒิ หมัดสมัน

- การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวอิสลามประจำปีการศึกษา 2560
โดย สุกรี บุญเทพ

- การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป (บริษัทกรณีศึกษา)
โดย จุฑามาศ พรหมมนตรี

- วิถีชีวิต สภาพปัญหา และความต้องการในการทำประมงพื้นบ้านของชาวประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ในเขตพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์

- การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดย วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช

- การศึกษาภูมิปัญญาและเครือข่ายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของหัตถกรรมจักรสานกรงนกชุมชนหนองทราย
โดย สุทธิชัย รักจันทร์

- ผลจากการศึกษาบริบททางวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน ของชุมชนคลองแดน
โดย ยุนิดา วิริโย

- สมรรถนะของแรงงานในจังหวัดสงขลา ยุคประเทศไทย 4.0
โดย สายฝน ไชยศรี

- ความต้องการสวัสดิการของพนักงาน: กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
โดย สมชัย ปราบรัตน์

- ศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย พัชรสกนธ์ โพธิ์

- การเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย รตาพิยาพร เบญจกุล

- การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
โดย หมัดเฟาซี รูบามา

G3 กลุ่มการศึกษา (Education Session)
- สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง
โดย วรวุฒิ หลาจะนะ

- ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิภาคโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
โดย ปจิตรา สมหมาย

- การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล
โดย เกษศิรินทร์ ธรรมโชติ

- ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติเกี่ยวกับความรักในวัยเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย หมัดเฟาซี รูบามา

- การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดย อัศว์ศิริ ลาปีอี

- ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
โดย อรทัย สุวรรณมณี

- แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
โดย พจนา ผดุงเศรษฐกิจ

- สภาพปัญหาและความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย อาณัติ โสภาศุภวัตร

- วรรณกรรมพยากรณ์ชะตาชีวิตประเภทศาสตราและใบเซียมซี : ลักษณะคำพยากรณ์ การอ้างอิง และโลกทัศน์ของชาวใต้
โดย อธิภัทร เอิบกมล

- การสืบทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาวในบริบทสมัยใหม่
โดย ทัศศิยาภรณ์ สุขสง

- ผู้หญิงกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง จันทคาดคำกาพย์
โดย ภูริณัฐ พฤกษ์เนรมิตร

- บทไหว้ครูในหนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์ (พ.ศ.2470-2520) : จาก “ขนบ”สู่การปรับปรนให้เข้ากับบริบทภาคใต้ยุคพัฒนา
โดย อัษฎาวุธ ไชยวรรณ

- รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในบริบทพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
โดย ปิยรัตน์ ทองเต็ม

- การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย วัชรินทร์ กองสุข

- การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสงขลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย ภาชินี เต็มรัตน์

- การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนพลวิทยา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โดย อัจฉรา เทศขา

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จโดยตั้งต้นการเรียนรู้ที่ “Passion” ของนักศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย ฉารีฝ๊ะ หัดยี

- การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของนิสิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา
โดย อภินันท์ สิริรัตนจิตต์

- การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ด เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาระการเขียนและหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย สุพรรณี ศรีสวัสดิ์

- การออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม
โดย พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร

- การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์แบบเทียบตัวอักษรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษร่วมกับเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย สุกัลยา หลาเหล็ม

- การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด และความคงทนในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย พลภูมิ เชื้อสง่า

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกการผันวรรณยุกต์ โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่สร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา
โดย อภินันท์ สิริรัตนจิตต์

- สภาพ และปัญหาการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด สพม. เขต16 สงขลา
โดย พีรวัฒน์ เพชรสุริยา

- รูปแบบการสอนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล
โดย กฤตกาล ชาร์ลีย์ฑปภูผา

- การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โดย ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ

- การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย นูรมา นิสาแล๊ะ

- การใช้ภาษาวัยรุ่นและการแปรภาษาในการ์ตูนออนไลน์เรื่องคุณแม่วัยใส
โดย ซามีเราะฮ์ ลึโมะ

- การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" จังหวัดยะลา
โดย เจรจา บุญวรรณโณ

- การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านตีความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์

- ปัญหา และความต้องการในการเสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรม ความฉลาดทางความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน โรงเรียนบำรุงวิทยา อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย อุษณีย์ อีดยี

- การพัฒนาสมรรถนะด้านความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและการปรับทัศนคติด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านกิจกรรมนอกชั้นเรียนบัดดี้โปรแกรมโมเดล
โดย ดิญะพร วิสะมิตนันท์

- สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
โดย ธีรศักดิ์ ขวัญเมือง

- การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง กลอนสุภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ศิริภา จันทร์เกื้อ

- สภาพ และปัญหาการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Typing masterของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
โดย กชพรรณ ด้วงดา

- สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย สุไรยา หมะจิ

- ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแผนการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล
โดย ภณิตา ไวยวุฒิ

- การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โดย วันดี ณ ลาปาง

G4 กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (Business and Tourism Administration)
- การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร กรณีศึกษา : ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โดย วชิราภรณ์ สังข์ทอง

- การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ผลิตภัณฑิ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส
โดย ธัชตะวัน ชนะกูล

- การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านทำขนมสตูล ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โดย คณิดา ไกรสันติ

- อิทธิพลของบุคลิกภาพที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาหลักด้านธุรกิจ
โดย สรียา โชติธรรม

- การศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
โดย สมชัย ปรายรัตน์

- การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมภายในของงานการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย พีรดา จงสถิตรักษ์

- แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
โดย สมชัย ปราบรัตน์

- การแก้ปัญหาการเพิ่มยอดสินเชื่อลูกค้าประเภทบุคคล ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต
โดย สุภาวดี หลีเฮง

- การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะไหล อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
โดย ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล

- การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
โดย ดวงฤดี อุทัยหอม

- การศึกษาส่วนประสมการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสำหรับอาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
โดย นิมิต ซุ้นสั้น

- การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตันหยงพัฒนา ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โดย วีนา หาญณรงค์

- ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ Application Food Delivery ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
โดย สุวัจนี เพชรรัตน์

- การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ สู่ผลิตภัณฑ์กระเป๋าไวนิล Y-NEW
โดย วรางคณา เทพนิมิตร

- พฤติกรรมการบริโภคเครื่องแกงของประชาชนในจังหวัดสงขลา
โดย สุวัจนี เพชรรัตน์

- ออกแบบป้ายฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องแกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งยาวพัฒนา ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
โดย ปทุมวรรณ ทองตราชู

- ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดย วารีพร ชูศรี

- การแก้ไขปัญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โดย มิ่งขวัญ คนึงการ

- เจตนารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
โดย ธันย์นิชา เกียรติทับทิว เลิศนรเศรษฐ์

- การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
โดย ชนิษฐา ใจเป็ง

- การศึกษากิจกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลของหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต
โดย สุภัทรา สังข์ทอง

- การวิเคราะห์แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต
โดย กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล

- ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสงขลา
โดย นันท์ธิกาญจน์ ฤทธิเทวา

- การพัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หนังตะลุง จังหวัดพัทลุง
โดย ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล

- อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านลานคา
โดย สิริกานต์ ทองพูน

- เว็บไซต์ซื้อขายสินค้ากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย น้าเพชร ปรุโปร่ง

G5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
- การออกแบบระบบสนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงกรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติการบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสงภูมิภาค พื้นที่ 3.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
โดย พิมพ์พรรณ ลิ่มศิลา

- การแสดงหนังตะลุงเสมือนจริง
โดย นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล

- การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟด้วยไมโครเซนเซอร์ควบคู่กับแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
โดย อภิรักษ์ พันธุ์พณาสกุล

- การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการ แอน ดรอยด์
โดย จิตรพงษ์ เจริญจิตร

G6 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
- การศึกษานำร่องประสิทธิผลยาหอมเทพจิตรต่อการรักษาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
โดย นัชมีนย์ หลง

- พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย อดิศักดิ์ หวานใจ

- ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย อรฤทัย อับดุลหละ

ระดับชาติ (National Session)
ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

G7 กลุ่มการเมืองการปกครองและนิติศาสตร์ (Politics, Government and Law)
- การประเมินผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในเขตตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โดย นุกูล ชิ้นฟัก

- การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โดย นุกูล ชิ้นฟัก

- ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ
โดย เอกราช มะลิวรรณ์

- การประเมินผลการนำนโยบายไปปฏิบัติ การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดย นิติรัฐ เรืองกาเนิด

- ปัจจัยนำไปสู่การสร้างการเมืองภาคพลเมืองของธรรมนูญคลองภูมี
โดย สุนิสา เชาน์เมธากิจ

G8 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences Session)
- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระบบงานสารบรรณภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย ศักดิ์นรินทร์ เพ็ญจารัส

- การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 7 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
โดย นุกูล ชิ้นฟัก

- พฤติกรรมการเสนอข่าวของสื่อและความคาดหวังของประชาชนในจังหวัดสงขลาต่อการเสนอข่าวของสื่อมวลชนท้องถิ่น
โดย จิรวัฒน์ นนทิการ

- การนิยามความหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผ่านเรื่องเล่าจากความทรงจำทางสังคมของคนแต่แรกในชุมชนทุ่งรี
โดย เก็ตถวา บุญปราการ

- การใช้คำสรรพนามบุรุษที่ 2 ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส
โดย นูรฮาลีซา มะ

- ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดโครงการและกิจกรรมของเทศบาล ตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โดย สุดาพร ทองสวัสดิ์

- ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
โดย คัมภีร์ ทองพูน

- ทัศนะของผู้นำชุมชนต่อปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โดย ยงยุทธ อนุสรณ์ประเสริฐ
- ความหลากหลายของสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง ที่ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี
โดย ทิพย์สุดา ชงัดเวช

G9 กลุ่มการศึกษา (Education Session)
- ความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง
โดย ชุติกาญจน์ สลาหลง

- ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
โดย ภัณฑิรา นาคะสรรค์

- การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเบตง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
โดย อรัญชณา หนูชูสุข

- ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
โดย ลัคนา ใจดี

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
โดย ยูไฮนี บากา

- การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อำเภอสะเดา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
โดย สุภาพร แซ่ลี่

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษารัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
โดย สุรชัย จันทร์นุ่น

- คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของข้าราชการครู ในเครือข่ายพันธปัญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
โดย แก้วมณี โสพิน

- ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
โดย สุไฮลา หมัดเลียด

- การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอสะเดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
โดย สุกัญญา โต๊ะเส็น

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีสอนด้วยวิธีสอนแบบ KWL-Plus กับวิธีสอนแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โดย วิมล งามยิ่งยวด

- รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย ธนาอร เผ่าชู

- ทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง การคำนวณปริมาณสารจากสมการเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันเกมเป็นกลุ่ม (TGT) ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
โดย นัยนา เศียรสุวรรณ์

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรริทิม เรื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ (Tree) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
โดย ธนัญญา สุวรรณวงศ์

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกบัญชีโดยใช้ตั๋วเงิน รายวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้วิธีการสอนแบบ PJBL
โดย อาภา อ่อนทอง

- การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
โดย พรรณลพ ครุเส็น

- ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
โดย กันต์กมล พรมประกอบ

- ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับเกมที่มีต่อความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย อาบีดะฮ์ คงสิเหร่

- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย ธนาอร เผ่าชู

- ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคปร่วมกับเกมการศึกษาที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย รุสนี เจะเตะ

- พัฒนาทักษะการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้แผนผังขั้นตอนการทดลอง (flowchart) ในการปฏิบัติการทดลอง เรื่องการเตรียมสารละลาย วิชาเคมีเพิ่มเติม 2 (ว30222) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย จังหวัดสงขลา
โดย สุภาวรรณ ไหมพรม

- การพัฒนาทักษะการอ่านคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านด้วยสี
โดย จักรกฤต กฐินหอม

- การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา
โดย มัสนี คงแก้ว

- การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแดะแจะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย อรอนงค์ หมิกพิมล

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3* โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โดย ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ

- การพัฒนาชุดฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ผสมผสานกับวิธีการสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย นิตยา ศรีวัลลภ

- ปัจจัยพหุระดับโรงเรียนและครู ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับประถมศึกษา พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
โดย ตอยยีบะห์ สาและ

- รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem based learning: pbl)เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรัยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย โฉมศรี ศักดิ์ยิ่งยง

- การเรียนการสอนออนไลน์เพื่อรองรับมาตรการและเฝ้าระวังไวรัส Covid-19: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน

G10 กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (Business and Tourism Administration)
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการเพิ่มจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการเงินกู้รายใหม่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
โดย ศรินภรณ์ บุญฤทธิ์

- พฤติกรรมในองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
โดย กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง

- การแก้ไขปัญหาการชำระหนี้บัตรเกษตรสุขใจล่าช้าของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเฉลียง
โดย เชาว์ไว สุทธิดี

- คุณภาพการบริการของบริษัท บ้านส้องแก๊ส จำกัด สาขาปากน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ธีรวรรณ อินทร์น้อย

- พัฒนาคุณภาพในการให้บริการโรงแรม ลีฟวิ่งชิลล์ เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
โดย จตุพร กิจสนอง

- คุณภาพการให้บริการของร้านภิญญาการยาง สาขาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ธนวรรธน์ พิมพ์ช่างไม้

- ระบบการจองตั๋วรถตู้โดยสาร กรณีศึกษาบริษัท ศรีรุ่งโรจน์ขนส่ง จำกัด
โดย สารภี จุลแก้ว

- ดัชนีความเชื่อมั่นประชาชนในภาคใต้ 2562
โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงบ้านโคกม่วง
โดย มณีรัตน์ รัตนพันธ์

- การเพิ่มขึ้นของหนี้ NPLs ของเกษตรกรในเขตอำเภอแม่จริม จ.น่าน
โดย ชญาดา ตื้อกันทะ

- แนวทางการแก้ไขปัญหาและลดการเกิดหนี้ค้างที่เป็น NPLs ของธนาคารออมสิน สาขาเกทเวย์ เอกมัย
โดย อมรรัตน์ กาญจนไพหาร

- แนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดหนี้ค้างชำระสินเชื่อที่ส่งผลให้เกิด NPLs ของธนาคารออมสิน สาขาป่าตอง
โดย ภาพิมล เลาหวณิช

- แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากต้นทุนต่ำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเซกา
โดย ชนิตสิรี อินทร์เสน

- การวิเคราะห์การทำธุรกรรมและแนวทางการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ธ.ก.ส.พานทอง
โดย ธิดาวรา สมบัติทิพย์

- ปัญหาและอุปสรรคของผู้จัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โดย ไฮดา สุดินปรีดา

- การจัดการท่องเที่ยวในเขตทหาร โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
โดย ชนิษฐา ใจเป็ง

- แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา
โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

- ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา
โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

- ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา
โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

- แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร
โดย มณีรัตน์ รัตนพันธ์

- การศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดต่อการซื้อซ้ำของผู้บริโภคชาวเมียนมาในอำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก
โดย เผด็จ ทุกข์สูญ

- พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการรับสิ่งพิมพ์ในยุคปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาแผนธุรกิจการพิมพ์ในระบบดิจิทัล
โดย ษฎาพงษ์ กิติพันธ์กุล

- ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ส่งผลต่อปัจจัยด้านความตั้งใจเลือกใช้ 15 บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โดย ศุภสัณห์ บุญชัด

- ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฏร์อุทิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ธวัลรัตน์ จินดา

- ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทรายแมว สมุนไพรไพรเรส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ปวีณ์กร ชัยเพชร

- ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ชุติมา บัวลอย

- ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านภัทรโฟนสาขาเซ็นทัลสุราษฎร์ธานีของลูกค้าในเขตสุราษฎร์ธานี
โดย ธัญญลักษณ์ เต็กสุวรรณ์

- การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โดย กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน

G11 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
- การพัฒนาแบบจำลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย
โดย เจริญ รุ่งกลิ่น

- ระบบฐานข้อมูลการลา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดย ธนภัทร เจิมขวัญ

G12 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดย วราพรรณ ไหมเหลือง

- การศึกษาสาเหตุการนำยาเหลือใช้มาคืนของผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ อำเภอวังทอง
โดย ช่อทิพย์ จันทรา

- ผลของการใช้แนวทางทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกาย การบริโภค และเปอร์เซ็นต์ไขมันสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
โดย เปายียะ เด่นสุมิตร

- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดย โรสนานี เหมตระกูลวงศ์

- ภัยเงียบ: โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือในผู้ประกอบอาชีพกรีดยาง
โดย วไลพร พราหมณ์ชู

ระดับนานาชาติ (International Session)
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

G13 International Education
- A Study of English Vocabulary Learning Strategies of the High English Learning Achievement Students at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
By Jiraporn Sukkrong

- The Place of Argumentation in Academic Paper through the Application of the Macro-Toulmin
By Mutohhar

- Determining the Readiness of University Supportive Staff to Adopt the Future Work Skill 2020 at the International Level
By Pasara Namsaeng

- Checklists for Validating an English Test in the Pre-Testing Stag
By Jatupong Mora

- Criticality and Morality as Valuable Assets for Thai Students in the 21st Century
By Supanan Prommak

- Comparison of Thai First Year English Instruction Students’ Satisfaction on Learning in Traditional and e-Learning Classrooms in the Subject “Classroom Management for English Instruction”: A Case Study
By Atthasit Ketkumbonk

- Using Role Play Activities to Develop English Speaking Skill for Vocational Certificate One Students at Vocational College
By Sigbert Scheb-Buenner

G14 International Social Sciences Humanities
- Analysis of Dystopian World in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451
By Aphiradi Suphap

- International Policy Aspects Associated with the Excise Sugar Tax Policy: In the Case of Thailand
By Karntera Srimanote

- Motivational Factors and Its Effect on Performance of Hotel Employees in Khao Lak
By Panaree Suksawat

- Green Tourism Practice for Community-Based Tourism at Ban Bangwhan Moo.1, Kamala, Phuket
By Theeraphat Chuanchom

- An Association Rule Modeling for an Intelligent Product Recommendation System for Retail Business
By Michael Watkins

- Mediating Role of Innovation on the Relationships between Market Orientation and Firm Performance
By Farida Sasha

ระดับนานาชาติ (International Session)
ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

G15 International Social Sciences Humanities
- Identify the Factors Influencing Supplier Selection in Purchasing Raw-Material of Seafood Manufacturers by Using Analytic Hierarchy Process (AHP)
By Chinglinh Sun

Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ