กำหนดการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11
The 11th Hatyai National and International Conference
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
Online Conference

08.30 - 09.00 น.

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์ที่กำหนดไว้

09.00 - 09.20 น.

พิธีเปิด
- กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประธานดำเนินการ
- กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

09.20 - 09.30 น.

รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานร่วมจัดการประชุม

09.30 น. เป็นต้นไป

เริ่มนำเสนอบทความในแต่ละห้องประชุม โดยใช้ระบบ Zoom และ Google Hangouts Meet

รูปแบบการนำเสนอ

รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Hangouts Meet (สำหรับระดับชาติ)
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom (สำหรับระดับนานาชาติ)

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11
The 11th Hatyai National and International Conference
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
Online Conference

การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอบทความ ดังนี้
             1. ขอให้ผู้นำเสนอบทความตรวจสอบรายชื่อตนเอง ชื่อบทความที่นำเสนอ รหัสบทความ ลำดับการนำเสนอ และลิงค์สำหรับเข้าห้องนำเสนอ หากไม่พบรายชื่อ หรือรายชื่อไม่ถูกต้อง ขอให้ประสานงานไปยังไลน์กลุ่ม HU_conference #11 หรือ e-mail: hu_conference@hu.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
             2. ขอให้ผู้นำเสนอบทความศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ Zoom (ระดับนานาชาติ) และ Google Hangouts Meet (ระดับชาติ) จากหน้าเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/conference/
             3. เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเข้าร่วมนำเสนอ จึงขอกำหนดการซ้อมเข้าห้องนำเสนอบทความผ่านลิงค์ที่แจ้งไว้หน้าเว็บไซต์ ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
             4. บทความที่นำเสนอเป็นบทความที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
             5. รายละเอียดการใช้แอปพลิเคชันในการนำเสนอ มีดังนี้
                    5.1 กรณีห้องประชุมที่ใช้ Google Hangouts Meet ผู้นำเสนอบทความต้องมีบัญชี Gmail และติดตั้งแอปพลิเคชัน Meet บนอุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอ
                    5.2 กรณีห้องประชุมที่ใช้ Zoom ผู้นำเสนอบทความต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom บนอุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอ
             6. อุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอต้องรองรับการใช้งานกล้องวิดีโอและไมค์โครโฟน

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
             ขอให้ผู้นำเสนอบทความดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
             1. จัดเตรียม PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที โดยเริ่มกระบวนการด้วยการแนะนำตนเอง ต่อด้วยรายละเอียดการนำเสนอบทความ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องวิจัย ที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย (อย่างย่อ) ผลการวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
             2. ระยะเวลาการนำเสนอต่อ 1 บทความ ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที โดยใช้เวลานำเสนอบทความไม่เกิน 15 นาที และตอบคำถามจากผู้ร่วมประชุมและจากผู้ทรงคุณวุฒิใช้เวลาประมาณ 5 นาที
             3. ในการนำเสนอบทความขอให้ผู้นำเสนอลงทะเบียนด้วยการพิมพ์ชื่อ และรหัสบทความในกล่อง Chat เปิดกล้องวิดีโอตลอดเวลา และปิดไมค์โครโฟน จะเปิดเมื่อมีการนำเสนอหรือประสงค์จะซักถามข้อสงสัย และ ขอให้อยู่ร่วมดำเนินการจนเสร็จสิ้นการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานใน Google Form จากลิงค์ที่เลขานุการประจำกลุ่มย่อยจัดส่งให้ในแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ สามารถใช้วิธีนำเสนอด้วยวิดีโอได้ และต้องอยู่ในห้องประชุมจนกว่าการดำเนินงานจะเสร็จสิ้น

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) มีรายละเอียด ดังนี้
             1. ออกแบบโปสเตอร์ ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร โดยมีรายละเอียดในโปสเตอร์ ดังนี้
                          (1) ชื่อเรื่อง
                          (2) ชื่อผู้นำเสนอและผู้มีส่วนร่วมในผลงาน
                          (3) หน่วยงานที่สังกัดของผู้นำเสนอและผู้มีส่วนร่วมในผลงาน
                          (4) บทคัดย่อ
                          (5) บทนำ
                          (6) วัตถุประสงค์
                          (7) วิธีดำเนินการวิจัย (อย่างย่อ)
                          (8) ผลการวิจัย
                          (9) สรุปและการอภิปรายผล
                          (10) เอกสารอ้างอิง
             2. บันทึกโปสเตอร์เป็นไฟล์ภาพ (pdf)
             3. นำเสนอบทความโดยใช้ไฟล์ภาพโปสเตอร์ประกอบการนำเสนอ ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที เพื่อความชัดเจนของภาพในการนำเสนออาจนำภาพโปสเตอร์แบ่งเป็นส่วน ๆ ประมาณ 3-4 ภาพ หรือใช้วิธีการเลื่อนภาพโปสเตอร์
             4. ระยะเวลาการนำเสนอต่อ 1 บทความ ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที โดยนำเสนอบทความไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถามผู้ร่วมประชุมและจากผู้ทรงคุณวุฒิใช้เวลาประมาณ 5 นาที
             5. ในการนำเสนอบทความขอให้ผู้นำเสนอลงทะเบียนด้วยการพิมพ์ชื่อ และรหัสบทความในกล่อง Chat เปิดกล้องวิดีโอตลอดเวลา และปิดไมค์โครโฟน จะเปิดเมื่อมีการนำเสนอหรือประสงค์จะซักถามข้อสงสัย และขอให้อยู่ร่วมดำเนินการจนเสร็จสิ้น รวมทั้งดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานใน Google Form จากลิงค์ที่เลขานุการประจำกลุ่มย่อยจัดส่งให้ในแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ สามารถใช้วิธีนำเสนอด้วยวิดีโอได้ และต้องอยู่ในห้องประชุมจนกว่าการดำเนินงานจะเสร็จสิ้น

ห้องประชุม

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11
The 11th Hatyai National and International Conference
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
Online Conference

ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

กลุ่มผู้เข้าร่วม การนำเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย   ภาคโปสเตอร์   
  การเมืองการปกครองและนิติศาสตร์ การเมืองฯ Group 1 การเมืองฯ Group 1
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษย์ Group 2
มนุษย์ Group 3
มนุษย์ Group 4
  การศึกษา การศึกษา Group 5
การศึกษา Group 6
การศึกษา Group 7
การศึกษา Group 8
การศึกษา Group 9
การศึกษา Group 10
การศึกษา Group 11
การศึกษา Group 12
  บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว Group 13
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว Group 14
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว Group 15
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว Group 16
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว Group 17
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว Group 18
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Group 19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Group 19
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ Group 20 วิทยาศาสตร์สุขภาพ Group 20
  International Education International Education Group 21 International Education Group 21
  International Social Sciences Humanities International Social Sciences Humanities Group 22 International Social Sciences Humanities Group 22


ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ระดับชาติ:

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร (+66) 074 200 347