การนำเสนอภาคบรรยาย

สื่อสำหรับการนำเสนอ

  - ผู้นำเสนอจัดทำ PowerPoint ใช้ประกอบการนำเสนอ
  - ส่งไฟล์นำเสนอในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
  - หากผู้นำเสนอมีการใช้ Font ที่ไม่ใช่ตัวพื้นฐานของเครื่อง ควรจะบันทึก Font นั้น ๆ มาด้วย
  - PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทำเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 สไลด์
  - สไลด์แรกควรเป็นชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ

การนำเสนอ

  - เวลาในการนำเสนอ ใช้เวลาเรื่องละไม่เกิน 15 นาที เวลาซักถามและตอบคำถาม 5 นาที รวม 20 นาที

  - การวิจารณ์ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ประจำแต่ละห้องเพื่อวิจารณ์ผลงาน

เอกสารที่ได้รับจากวันจัดประชุม

  - ในวันประชุมวิชาการระดับชาติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Abstract Book
  - ในส่วนของบทความฉบับเต็ม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการนำเสนอแล้ว ตีพิมพ์เป็นรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ Upload ไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

การนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์

กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร x ยาว 100 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง ประกอบด้วย

 1. ชื่อเรื่อง
 2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
 3. บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ
 4. บทนำ บ่งบอกพื้นฐาน หรือที่มาของงานที่เคยทำมาก่อน และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 5. วิธีดำเนินการวิจัย ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
 6. ผลการวิจัย แสดงผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา
 7. สรุปและข้อเสนอแนะ เน้นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย รวมถึงอภิปรายผล/วิจารณ์เปรียบเทียบ
และให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย
 8. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น


 • ขอให้ผู้นำเสนอส่งโปสเตอร์มาภายในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้
  เรียน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่
  จังหวัดสงขลา 90110
 • ขอให้ผู้นำเสนอติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บโปสเตอร์ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ภายในเวลา 16.30 น.
 • เอกสารที่ได้รับจากวันจัดประชุม  - ในวันประชุมวิชาการ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Abstract Book
  - ในส่วนของบทความฉบับเต็ม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการนำเสนอแล้ว ตีพิมพ์เป็นรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ Upload ไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย


More Information Please Contact

The 10th Hatyai National and International Conference

For International Conference

 • Ms.Pimnada Khemkullanat
 • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
 • E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

 • นางสาวสุภาพรรณ เซ่งแก้ว
 • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 211
 • E-mail: rd@hu.ac.th