การนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์

กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร x ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง
2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
3. บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ
4. บทนำ บ่งบอกพื้นฐาน หรือที่มาของงานที่เคยทำมาก่อน และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5. วิธีดำเนินการวิจัย ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การได้มาของกลุ่มตัวอย่างวิธีวิเคราะห์ข้อมูล
6. ผลการวิจัย แสดงผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา
7. สรุปและข้อเสนอแนะ เน้นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย รวมถึงอภิปรายผล/วิจารณ์เปรียบเทียบและให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย
8. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

• ขอให้ผู้นำเสนอส่งโปสเตอร์มาภายในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

เรียน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

• ขอให้ผู้นำเสนอติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บโปสเตอร์ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ภายในเวลา 16.30 น.

เอกสารที่ได้รับจากวันจัดประชุม
- ในวันประชุมวิชาการ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Abstract Book
- ในส่วนของบทความฉบับเต็ม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการนำเสนอแล้ว ตีพิมพ์เป็นรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ Upload ไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

More Information Please Contact

For International Conference

นางสาวพิมพ์ณดา เขมกุลนาถ
(Ms.Pimnada Khemkullanat)
Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

นางสาวสหัทนา ชัยรี
(Ms.Sahattana Chairee)
Tell: (+66) 074 424 776
E-mail: rd@hu.ac.th