การนาเสนอผลงาน ภาคบรรยาย

สื่อสาหรับการนาเสนอ
- ให้ผู้นาเสนอทา PowerPoint2003 ใช้ประกอบการนาเสนอ
- ส่งไฟล์นาเสนอในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
- หากผู้นาเสนอมีการใช้ Font ที่ไม่ใช่ตัวพื้นฐานของเครื่อง ควรจะบันทึก Font นั้น ๆ มาด้วย
- PowerPoint ควรทาเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทาเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 สไลด์
- สไลด์แรกควรเป็นชื่อเรื่องและชื่อผู้นาเสนอ

การนาเสนอ
- เวลาในการนาเสนอ ใช้เวลาเรื่องละไม่เกิน 15 นาที เวลาซักถามและตอบคาถาม 5 นาที รวม 20 นาที
- การวิจารณ์ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ท่าน ประจาแต่ละห้องเพื่อวิจารณ์ผลงาน

เอกสารที่ได้รับจากวันจัดประชุม
- ในวันประชุมวิชาการระดับชาติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Abstract Book
- ในส่วนของบทความฉบับเต็ม มหาวิทยาลัยจะดาเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการนาเสนอแล้ว

More Information Please Contact

For International Conference

นางสาวพิมพ์ณดา เขมกุลนาถ
(Ms.Pimnada Khemkullanat)
Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

นางสาวสหัทนา ชัยรี
(Ms.Sahattana Chairee)
Tell: (+66) 074 424 776
E-mail: rd@hu.ac.th