การนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย

สื่อสำหรับการนำเสนอ
1. ให้ผู้นำเสนอทำ PowerPoint2003 ใช้ประกอบการนำเสนอ
2. ส่งไฟล์นำเสนอในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
3. หากผู้นำเสนอมีการใช้ Font ที่ไม่ใช่ตัวพื้นฐานของเครื่อง ควรจะบันทึก Font นั้น ๆ มาด้วย
4. PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทำเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 สไลด์
5. สไลด์แรกควรเป็นชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ

การนำเสนอ
- เวลาในการนำเสนอ ใช้เวลาเรื่องละไม่เกิน 15 นาที เวลาซักถามและตอบคำถาม 5 นาที รวม 20 นาที
- การวิจารณ์ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ประจำแต่ละห้องเพื่อวิจารณ์ผลงาน

เอกสารที่ได้รับจากวันจัดประชุม
- ในวันประชุมวิชาการระดับชาติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Abstract Book
- ในส่วนของบทความฉบับเต็ม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการนำเสนอแล้ว ตีพิมพ์เป็นรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ Upload ไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

More Information Please Contact

For International Conference

นางสาวพิมพ์ณดา เขมกุลนาถ
(Ms.Pimnada Khemkullanat)
Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

นางสาวสหัทนา ชัยรี
(Ms.Sahattana Chairee)
Tell: (+66) 074 424 776
E-mail: rd@hu.ac.th